จัดทำกลยุทธ์ลิกอร์เน็ต
  19-20 กันยายน 2554
     
     
 
 
        สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้และบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
ร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศและตอบสนองการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันในเครือข่าย ชุมชน และท้องถิ่น
 
 
1. ด้านการศึกษา
    1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสถาบันบริการ
    สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
    1.2. กระตุ้นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศให้เป็นรูปธรรม
    1.3. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศให้มีความเข้มแข็งในด้านการให้บริการ
    และด้านวิชาการอื่นๆ

2. ด้านการวิจัย
    2.1 รวบรวมและเผยแพร่ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการวิจัย
    2.2 สนับสนุนให้บุคลากรในเครือข่ายดาเนินการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์
    และสารสนเทศศาสตร์

3. ด้านการบริการวิชาการ
    3.1 สร้างความเข้มแข็งในด้านการให้บริการและด้านวิชาการอื่น ๆ
    3.2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศอย่างยั่งยืน
    3.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
    3.4 ร่วมมือกันในการแสวงหา และใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง
    ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร

4. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
    4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศ
    4.2 สนับสนุนให้เกิดระบบที่สามารถรองรับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
    4.3 ร่วมมือ สนับสนุน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดความคุ้มค่า
    4.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันสาหรับรองรับการสร้าง
     เครือข่ายทรัพยากร

5. ด้านสารสนเทศท้องถิ่น
    5.1 รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็น ระบบเพื่อเป็น
    แหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชน
    5.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและนครศรีธรรมราชศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์     และสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพได้มาตรฐานอุดมศึกษา
    6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดการแลกเปลี่ยน
    เรียนรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอุดมศึกษา
    6.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในกลุ่ม LIGORNET ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมี
    ความเข้าใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

 
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนยุทธศาสตร์ที่ 6