จัดทำกลยุทธ์ลิกอร์เน็ต
  19-20 กันยายน 2554
     
     
 

รายงานการประชุมอนุกรรมการเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 1/2554
ณ ห้องประชุมถิรพันธุ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายงานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 3/2553
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 
รายงานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 2/2553
ณ ห้องประชุม 213 อาคาร2 มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช
 
รายงานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 1/2553
ณ ห้องประชุม SNB ตึกศิริธรรมนคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
 
รายงานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 3/2552
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร ว.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 
รายงานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 2/2552
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ชั้น6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
รายงานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 1/2552 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นครศรีธรรมราช
 
รายงานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 2 /2551
ณ ห้องประชุม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 
รายงานการประชุมห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีธรรมราช (LIGORNET) ครั้งที่ 1 /2551
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์