ข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2545     ข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2546     ข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2547      ข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2548     ข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2549     ข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2550     ข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา2551