ขอเชิญใช้บริการฝึกอบรมวิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


Warning: getimagesize(uploads/news/170825174007_001_492_Rc5k5Wbw.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการฝึกอบรมวิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม แก่นักศึกษารายวิชาสัมมนา / ระเบียบวิธีวิจัย / Projectรวมถึงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 

ทั้งนี้ หากหลักสูตร สำนักวิชาใด มีความสนใจและประสงค์ให้จัดอบรมดังกล่าว กรุณา โทรศัพท์ติดต่อ 075-673344 หรืออีเมล์ wulibrary@gmail.com ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 จัดอบรมให้แก่รายวิชา LAS-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 39 คน.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 25/08/2560