ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือ

รายละเอียด :    

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์แนบ กรุณานำหนังสือมาคืนหรือติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 (โดยด่วน) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โทรศัพท์สอบถามที่ 075-673344.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 24/08/2560