• 111111

  <!--Author: ayyildiz.org-->
  <!--Licence: GNU GPL V2.0-...


 • ขอเชิญใช้บริการชุดนักอ่าน

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการยืมชุดนักอ่าน ประกอบด้วยโต๊ะญี่ปุ่น พร้อมเบาะรองนั่ง&nb...


 • ขอแนะนำฐานข้อมูล ThaiJO

  Thai Journals Online เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชา...


 • ศูนย์บรรณสารฯ เปิดรับสมัครสมาชิกบัตร CLM Privilege

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครสมาชิกบัตร CLM Privilege 

  ตั...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

  นย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าอบรม...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดจนถึงเที่ยงคืน

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดในช่วงเตรียมสอบ

  และระหว่างสอบปลายภ...


 • ขอเชิญใช้บริการฝึกอบรมวิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการฝึกอบรมวิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลงานวิจัยฉบับ...


 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือ

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์แนบ กรุณานำหนังสือมาคืนหรือติดต่อ...