Search Library Resource
EPlogo Search Online Database:

Keyword Title Author
ThaiLISlogo Search PULINET Catalog sharing:

Keyword Title Author


   ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
   (25 ก.ค. - 25 ก.ย. 2559)   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
   ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
    สอบปลายภาค   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
   ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
 

 

 

Photo&VIDEO@WU
วีดิทัศน์และภาพนิ่งของ ม. วลัยลักษณ์

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
CLM Exhibition Online
นิทรรศการออนไลน์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  บริการ e-Thesis  (อ่าน 10)
  ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส  (อ่าน 41)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บสำหรับงานสารสนเทศ : การตลาด Line Sticker ในวันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559  (อ่าน 53)
  เชิญชมนิทรรศการ อุดหนุนผลิตภัณฑ์นาข้าวแซมดินและร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) โดยมนุษย์เงินเดือนสู่วิถีเกษตรกร”   (อ่าน 48)
  ชวนเพื่อนดูหนัง  (อ่าน 24)
  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ (Carbon footprint) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559   (อ่าน 97)
  ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English  (อ่าน 215)
  [5 กันยายน 2559] ขอเชิญท่านเข้าอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลและสารสนเทศในงานวิจัย"  (อ่าน 44)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Clicker สำหรับการเรียนการสอน
คู่มือการใช้งาน CLM App
คู่มือการใช้งานระบบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Lecture      Recording)
คู่มือขั้นตอนตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง/ค่าปรับ
แนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET (English)
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  แนะนำบริการยืม คืน
  ระหว่างห้องสมุด
  (PULINET)
  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ
ศบส.ร่วมกับ สำนักสารสนเทศฯ จัดอบรม "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" และ "มาตรฐานสื่อดิจิทัล" 13 มิ.ย. 2559
สถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารฯ
คณะหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ตรัง เยี่ยมชม CLM
เสวนา "เปิดผนึกความคิด พลังสังคม และอำนาจวรรณกรรม"
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์บรรณฯ
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
     วันนี้ 109      
     เมื่อวานนี้ 632      
     เดือนนี้ 16,250      
     ปีนี้ 103,569      
     ทั้งหมด 589,999      
[