ชื่อฐานข้อมูล: Mosby's Nursing Consult
URL : http://www.nursingconsult.com/nursing/index
ชื่อฐานข้อมูล:Mosby's Nursing Index
URL : http://www.mosbysindex.com
ชื่อฐานข้อมูล:Mosby’s Nursing Skills
URL : http://login.mns.elsevierperformancemanager.com/
Login.aspx?VirtualName=walailakuniv-thailand
ชื่อฐานข้อมูล:ScienceDirect
URL : http://www.sciencedirect.com/
ชื่อฐานข้อมูล:eBook on EBSCOhost
URL :
http://search.ebscohost.com/


ชื่อฐานข้อมูล: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย สำหรับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

URL :
http://www.2ebook.com/wu/

ชื่อฐานข้อมูล: PDF Dissertation fulltext
URL :
http://ebook.thailis.or.th/ชื่อฐานข้อมูล:E-book โครงการ Digital Library
URL :
http://www.2ebook.com/search/digital_library.phpชื่อฐานข้อมูล:SpringerLink
URL : http://link.springer.com/
ชื่อฐานข้อมูล:ACCESS Medicine
URL : http://www.accessmedicine.com/features.aspx
ชื่อฐานข้อมูล :Unbound Medicine
URL : http://www.unboundmedicine.com/ucentral/
รายละเอียด : รูปแบบใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการดูแลสุขภาพ
สะดวกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งจากโทรศัพท์
มือถือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเว็บได้

ขั้นตอนการใช้งาน
1. ลงทะเบียนที่ http://www.unboundmedicine.com/ucentral/ โดยต้องลงทะเบียนในเครือข่าย IP ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. นำ Username และ Password ที่ได้ไปใช้ในการลงทะเบียน App ที่โหลดมาจาก Playstore หรือ iTune
3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ สามารถใช้บริการได้ทั้งภายใน และ
ภายนอกเครือข่าย


ชื่อฐานข้อมูล: Gale Virtual Reference Library 
URL : http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GVRL&u=wala&
authCount=1
ชื่อฐานข้อมูล: เอกสารผลงานวิชาการในรูปแบบ E-Book
URL : http://clm.wu.ac.th/ebook/ebooklst.php