สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
     
  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม  
     
  นิทรรศการตามรอยศรีปราชญ์  
     
  จากต้นธารแห่งพุทธทาส สู่สายธารแห่งธรรมที่ฉ่ำเย็น  
     
  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  
     
  บรรณปัญญา ฉบับ "วิถีทัศน์วัฒนธรรมชุมชนรอบมหาวิทยาลัย"  
     
  คำประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๘  
     
  ๑๒๐ ปี มหิดลอดุลยเดช  
     
  ๑๒ สิงหา มหาราชินี  
     
  มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ  
     
  นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์  
     
  D-Learning  
     
  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี