งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการโสตฯทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนเรื่อง การเรียนการสอน การวิจัย การอบรมสัมมนาทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยโดยทางงานบริการโสตฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ ประจำอาคารพร้อมช่างควบคุมสื่อโสตฯในอาคารที่มีการขอใช้บริการบ่อยครั้งรวมทั้งให้บริการ วิเคราะห์ วางแผนการใช้งานและจัดหาครุภัณฑ์โสตฯ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย          
          นอกจากนั้นงานบริการโสตฯยังให้บริการยืมคืนครุภัณฑ์โสตฯ บางประเภทที่ผู้สามารถ ใช้บริการเองได้ เช่น กล้องถ่าย รูปดิจิตอล เครื่องเสียงขนาดเล็ก โทรโข่ง และยังให้บริการเบิกจ่ายวัสดุประเภทสิ้นเปลือง เช่น ถ่านแบตเตอรี ม้วนเทปคลาสเซต ฯลฯ
 
     
   
 
  1. งานควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวม ห้องประชุมอบรมสัมมนา
  2. งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ทั่วไป
  3. งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
  4. วิเคราะห์ วางแผนจัดหาเพื่อให้ได้มาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
  5. บริการยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
  6. บริการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุโฆษณา
 
     
   
 
แบบขอใช้บริการงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
แบบขอเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลือง
แบบแจ้งซ่อมบำรุง งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา