ความเป็นมาและภาระหน้าที่
 
     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 และแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือฝ่ายธุรการ ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา และฝ่ายบริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงาน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 มีประวัติความเป็นมาดังนี้
     การดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี 2539 ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เป็นการให้บริการแก่อาจารย์สำหรับจัดเตรียมหลักสูตรต่าง ๆ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ย้ายจากสำนักงานชั่วคราวจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ มายังอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และห้องสมุดก็ได้ย้ายมาดำเนินงานชั่วคราวที่ ณ อาคารสถาบันวิจัย (D4) มีการจัดพื้นที่ของห้องสมุดเป็นห้องเอกเทศและมีพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ใช้เป็นครั้งแรกและเริ่มต้นวางแผนการดำเนินสำหรับภารกิจในด้านห้องสมุดและการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ และในปี 2541 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายจากอาคารสถาบันวิจัย (D4) เข้าสู่อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (D2) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2541 ได้เปิดให้บริการพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดและให้บริการด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2541 พร้อมทั้งได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS มาใช้ปฏิบัติงานและให้บริการผู้ใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541 หลังจากนั้นได้ขยายและปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 สำหรับการจัดเก็บและบริการหนังสือภาษาต่างประเทศ วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง กฤตภาค ห้องสำเนาเอกสาร เอกสารโครงการพิเศษและงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ และให้บริการด้านการผลิตสื่อการศึกษาและบริการโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวทยาลัยพนักงานและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง โดยมีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์ โดยมีผู้อำนวยการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและควบคุมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีภารกิจหลักในการพัฒนาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นหน่วยงานกลางในการผลิตเอกสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนผลิตข้อสอบและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
 
 

แบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2556

 
1.วิสัยทัศน์
สนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนาสมรรถนะสู่สังคมฐานความรู้ สู่บริการด้วยความเป็นเลิศ

2.พันธกิจ
(1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม
(2) มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มุ่งมั่นที่พัฒนา
(3) บุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
(4) พร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยบริการที่เป็นเลิศ


3.เป้าหมายหลัก
(1) เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ
(2) เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์และนักศึกษา
(3) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยครบวงจร ร่วมทั้งเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน
(4) เป็นเลิศทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
(5) เป็นฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นที่มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
(6) มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับสภาพสังคมฐานความรู้และสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(7) มีระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services)
(8) มีบริการสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเครือข่ายชุมชนอย่างทั่วถึงและให้บริการอย่างประทับใจ

 

 
 
ประกันคุณภาพ
     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เริ่มจัดทำรายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษา 2547 ในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง ได้กำหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ครอบคลุมภารกิจหลักและในปีการศึกษา 2549 ได้เริ่มนำตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพที่กำหนดโดยคณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เกณฑ์มาตรฐานกลาง คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ที่ได้กำหนดไว้เดิม โดยเน้นในส่วนของภารกิจหลักเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติคือประสิทธิผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการ และการสร้างความร่วมมือ สรุปผลได้ดังนี้
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

3362, 2202, 2206-7

ndecha@wu.ac.th

ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

3372 , 2321, 2304

dpakorn@wu.ac.th

 
 
...ฝ่ายธุรการ

นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

0-7567-3351 , 0-7567-3360

tketsama@wu.ac.th

นางอมราพร ชุมชนะ

งานการเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง

0-7567-3358 , 0-7567-3375

samarapo@wu.ac.th

นางจารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว

งานรักษาเงินสดย่อย , งานบุคคลและการลา

0-7567-3375 , 0-7567-3358

pjarupan@wu.ac.th

นางสาวธันฐภัทร์ ดวงจันทร์

งานธุรการและประสานงานทั่วไป

0-7567-3360 , 0-7567-3351

dmonthir@wu.ac.th

นางสาวพัชรินทร์ ภาวิกานนท์

งานธุรการและประสานงานทั่วไป

0-7567-3361 , 0-7567-3360

patcharin.pa@wu.ac.th

 
 
 
 
....ฝ่ายห้องสมุด

นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด

0-7567-3340

caporn@wu.ac.th

นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล

หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากร , สารสนเทศ

0-7567-3348

ykanokwa@wu.ac.th

นางสาวกฤษณา เสตพงศ์

หัวหน้างานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

0-7567-3356

skritsan@wu.ac.th

นางสาวรจนา หมาดหล้า

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

0-7567-3347

mrojjana@wu.ac.th

นางสาวบุญเพ็ญ ชูทอง

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

0-7567-3339

cboonpen@wu.ac.th

นางสาวขนิษฐา จิตรหลัง

หัวหน้างานห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0-7567-3373

jkhanitt@wu.ac.th

นายธวัชชัย ประดู่

ทะเบียนวารสารต่างประเทศ , ทะเบียนจุลสาร

0-7567-3355

pthawatc@wu.ac.th

นางสาวจริยา รัตนพันธุ์

ทะเบียนวารสารภาษาไทย , ข้อมูลวารสารภาษาไทย

0-7567-3354

rjariya@wu.ac.th

นางสาวนัสราห์ จำปากลาย

งานหอจดหมายเหตุและคอนเล็คชั่นพิเศษ

0-7567-3346

nassara@wu.ac.th

นางสาวรุจิรา เต็มราม

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

0-7567-3345

truchira@wu.ac.th

นางสาวบุษกร ผึ้งภักดี

ทะเบียนหนังสือ , ตรวจรับตำรา

0-7567-3345

pbootsak@wu.ac.th

นางสาวสุจิตรา เมฆหมอก

เตรียมตัวเล่มก่อนให้บริการ , งานซ่อมหนังสือ

0-7567-3371

msuchitr@wu.ac.th

นายชัชวาล นาคพันธุ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-7567-3352

nchat@g-mail.wu.ac.th

 
 
 
 
....ฝ่ายบริการ

นายปรีชา รัสมี

หัวหน้าฝ่ายบริการ

0-7567-3322

rpreecha@wu.ac.th

นายสุวัฒน์ เกิดมณี

หัวหน้างานบริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ

0-7567-3338

ksuwat@wu.ac.th

นางกิตติพร ศรีเพ็ชร

งานบริการสารสนเทศ

0-7567-3335

skittipo@wu.ac.th

นางนิตยา ทองปะนะ

บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ

0-7567-3344

tnittaya@wu.ac.th

นางสาวชื่นณัสฐา สุขใส

บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ

0-7567-3319

Chunnatta.su@wu.ac.th

 
 
 
 
....งานผลิตเอกสารกลาง

นางสาวนริสา บัวเชย

หัวหน้างานผลิตเอกสารกลาง

0-7567-3311

bnarisa@wu.ac.th

นางสาวปรารถนา คชินทร

ผลิตเอกสาร , ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง

0-7567-3302

kpratana@wu.ac.th

นางบุษรา มีแก้ว

ผลิตเอกสาร , พิมพ์งานทั่วไป

0-7567-3304

mbusara@wu.ac.th

นายเลอศักดิ์ มุติชุน

ออกแบบ , ผลิตสำเนาเอกสาร

0-7567-3312

mloesak@wu.ac.th

นายสมศักดิ์ ประทุมทอง

ลงทะเบียนรับงานผลิตเอกสารกลาง

0-7567-3311

prsomsak@wu.ac.th

 
 
 
 
....งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายพิชัย พูลสวัสดิ์

หัวหน้างานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

0-7567-3314

ppichai@wu.ac.th

นายวิรัตน์ ฉิมสุด

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ , ซ่อมบำรุง

0-7567-3314

Wiratc_88@hotmail.com

นายพงศ์สุวรรณ แก้วทอง

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

0-7567-3314

kpongsuw@wu.ac.th

นายวิระศักดิ์ สุทธิจันทร์

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

0-7567-3310

swirasak@gmail.com

นายเกียรติศักดิ์ ใบระเหม

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม7

0-7567-3314 , 0-7567-3 633

bkaitisa@wu.ac.th

นายไกรสร แก้วอุดม

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาคารวิชาการ5 , lab

0-7567-3314

skraisor@wu.ac.th

นายเมษา สินทบทอง

ให้บริการส่วนกลาง จัดทำสถิติ เบิกจ่ายวัสดุุ

0-7567-3314 , 0-7567- 3310

smesa@wu.ac.th

นายณัฐพล จันทนา

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาคารวิจัย อาคารวิชาการ 1 ,2,3,4,6,8,9 อาคารนวัตกรรม

0-7567-3314 , 0-7567- 3552

jsawai@wu.ac.th

นายธนชัย คำสมาน

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาคารบริหาร

0-7567-3837

kthanach@wu.ac.th

นายสุทธิรักษ์ จริตงาม

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม3 , 4

0-7567-3606

jsudti@wu.ac.th

นายเบญจา ภูริพงศธร

ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม 5

0-7567- 3621

psupphac@wu.ac.th

นางสาวณิชาพร ไชยโยธา

ธุรการกลาง ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

0-7567-3317

tprakarn@wu.ac.th

 
 
 
 
....งานผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง

นายไกรศร สายวารี

หัวหน้างานผลิตสื่อวิดีทัศน์

0-7567-3316

skraisor@wu.ac.th

นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ

เขียนสคริป , ถ่ายภาพนิ่ง ตัดต่อ ถ่ายวิดีทัศน์

0-7567-3316

knantapo@wu.ac.th

นายนุรุณ จำปากลาย

เขียนสคริป , ถ่ายภาพนิ่ง ตัดต่อ ถ่ายวิดีทัศน์

0-7567-3316

jnuroon@wu.ac.th

 
 
 
 
....งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

นายธรณิศ หาญใจ

หัวหน้าฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

0-7567-3307 hthorani@wu.ac.th

นางสาวชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

0-7567-3306

iporntip@wu.ac.th

นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์

ผลิตสื่อ E-Learning, ดูแล Website CLM

0-7567-3306

kpastrap@wu.ac.th

 
 
 
 
....งานออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ

นายธีระวัฒน์ ศรีบุญเอียด

หัวหน้างานออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ

0-7567-3313

steerawa@wu.ac.th

นายเขมชาติ เสมแดง

ผลิตนิทรรศการ ออกแบบกราฟิก ป้าย สติ๊กเกอร์

0-7567-3308

skemmach@wu.ac.th

นายสมภพ เอียดสี

ผลิตนิทรรศการ ออกแบบกราฟิก ป้าย สติ๊กเกอร์

0-7567-3308

isompop@wu.ac.th

 
 
 
 
....ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน

นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์

หัวหน้าฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน

0-7567-3301

spichaiy@wu.ac.th

นางสันถัต สารักษ์

บรรณารักษ์ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน

0-7567-3346

tnapatsa@wu.ac.th

นายนาวิน เนาวพงศ์

ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน

0-7567-3307

nnavin@wu.ac.th