เพื่อใช้เป็นสื่อในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย การบันทึกรายการเพื่อออกอากาศ
*** กรณีนี้ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการและแนบสคริปค์ รายละเอียดการบันทึกเทป เพื่อจะได้เตรียมการถ่ายทำในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำรองต่าง ๆ พาหนะ ในการดำเนินการถ่ายทำ
       ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียด วัตถุประสงค์ ของการนำไปใช้งาน เช่น เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ ฯลฯ เสียงดนตรีประกอบ กราฟิก และ Output ของงาน เช่น Video, CD, VCD, เพื่อการสร้างสรรค์งานออกมา ตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ ในกรณีเร่งด่วนและต้องการความชัดเจน ของงานอย่างมาก
*** ผู้ขอใช้บริการควรอยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย เพื่อพิจารณางานไปพร้อม ๆกันงานจะได้ออกมาตามความประสงค์
       ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดและ Output ในการตัดต่องานอย่างชัดเจน เช่น ความยาวของเสียง และชนิดของ Output ของงานที่นำไปใช้
       ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการถ่ายภาพนิ่งทั่วไป เช่น ถ่ายภาพเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จัดทำโปสเตอร์ นิทรรศการ หรือภาพถ่ายเพื่อติดบัตรทั่วไป ๆ โดยระบุว่าต้องการถ่ายด้วยระบบดิจิตัล หรือฟิล์มทั้งนี้ การถ่ายภาพสำหรับติดบัตรทั่วไป
*** สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยเว้นช่วงเวลา 11.30 - 13.00 น.
       ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการถ่ายโอนสื่อจากอนาลอกเป็นดิจิตัล เช่น จากม้วนเทปวิดีโอ ม้วนเทปคาสเซ็ท เป็น file MPEg1, MPEg2, Video cd, DVD, file MP3, Wav, Audio cd เป็นต้น
       - แผ่น CD-R ความจุ 700 MB สามารถบรรจุ file MPEg1 หรือ file Video cd ได้ประมาณ 80 นาที
       - แผ่น DVD-R ความจุ 4.7 G สามารถบรรจุ file MPEg2 , DVD, ได้ประมาณ 120 นาที
*** โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเตรียมวัสดุมาเองให้พอกับจำนวนที่ต้องการใช้
  แบบขอใช้บริการงานผลิตสื่อวิดิทัศน์
 
 
             
             
 


 


 


 
 
คลิกเพื่อชม Video
 
คลิกเพื่อชม Video
 
คลิกเพื่อชม Video