กรุณาใช้ Internet Explorer เนื่องจากระบบยังไม่รองรับฟังก์ชันการใช้งานกับ browser ชนิดอื่น