*** ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วย download ในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์


      ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิกโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาhttp://accesspharmacy.mhmedical.com/


ชื่อฐานข้อมูล: Access Pharmacy
ผู้ผลิต : -
ช่วงปีของข้อมูล : 26 ธันวาคม 2559 - 25 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม
รายละเอียดฐานข้อมูล :ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Core curriculum, Review of recent clinical trial,
  Drug Therapy case, Drug database, Herb/supplement database ประกอบไปด้วย
        - มีหนังสือ ebook มากกว่า 50 เล่ม ซื่งสามารถดู full text online ได้ทั้งหมด และยังสามารถ
          download, print , email , Save favorite และ share เนื้อหา content ได้
        - Multimedia
        - Q & A
        - Drugs
        - Video
        - Image
        - Physical examination
        - Case study (Vitual case , etc.)
        - แบบทดสอบ Quiz
   การใช้งาน
         1 . สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนคน ผ่าน Fix ip address ของมหาวิทยาลัย
         2. สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนคน ผ่าน Username password 1 ID
             (สำหรับใช้งานนอกมหาวิทยาลัย Remote access )
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : WU : CLM
http://accessphysiotherapy.mhmedical.com/


ชื่อฐานข้อมูล: Access Physiotherapy
ผู้ผลิต : -
ช่วงปีของข้อมูล : 26 ธันวาคม 2559 - 25 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้สำคัญทั้งหมดทางด้านกายวิภาคศาสตร์,
  สรีรวิทยา, การตรวจร่างกาย และการทำกายภาพบำบัด
รายละเอียดฐานข้อมูล : เหมาะสำหรับใช้ในการศึกษา สามารถสืบค้นได้ทั้งในรูปแบบของ หนังสือ,
  วีดีโอ, และมัลติมีเดียต่างๆ ในฐานข้อมูลเดียว  ซื่งสามารถดู full text online ได้ทั้งหมด และยังสามารถ
  download , print , email , Save favorite , share เนื้อหา content ได้
          ทั้งนี้ก็ยังมีข้อมูลต่าง ๆ มากมายให้ผู้ใช้งานได้เห็นข้อมูลในหลาย ๆ ประเภท เช่น
              - Q&A
              - Calculators
              - Multimedia(Anatomy and Physiology Revealed,Interactive modules)
              - Video
              - Image
              - Case study [Prothetics and Orthotics case, physicaltherapy case: (Accute
                 care,Neurological Rehabilitation,Orthopedics,Pediatics, Sports, , etc.) ]
              - แบบทดสอบ Quiz(Review Question)
  การใช้งาน
          1 . สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนคน ผ่าน Fix ip address ของมหาวิทยาลัย
          2. สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนคน ผ่าน Username password 1 ID
              (สำหรับใช้งานนอกมหาวิทยาลัย Remote access )
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : WU : CLM
http://search.ebscohost.com
/login.aspx?authtype=ip,uid&profile
=ehost&defaultdb=rzh


ชื่อฐานข้อมูล: CINAHL® PLUS WITH FULLTEXT
ผู้ผลิต : EBSCO
ช่วงปีของข้อมูล : 1997-ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข
รายละเอียดฐานข้อมูล : สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง
ได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน และประกอบไปด้วย books/monographs จำนวนมากกว่า 275เล่ม
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : WU : CLMhttp://search.ebscohost.com
/login.aspx?authtype=ip,uid
&group=main&profile=ehost&
defaultdb=hjh


ชื่อฐานข้อมูล : Hospitality & Tourism Complete
ผู้ผลิต : EBSCO
ช่วงปีของข้อมูล : 1965- ปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดฐานข้อมูล : ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาโดยตรงกับด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม โดยมีวารสารฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 490 ชื่อเรื่องเช่น Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, Hotel & Motel Management, International Journal of Tourism Research, Journal of Leisure Research, Journal of Sport Tourism, Journal of Sustainable Tourism, Leisure Sciences, Nation's Restaurant News, Restaurant Business, Tourism & Hospitality Research และอีกมากมาย ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวช่วยทางด้าน
งานวิจัย และเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้าน การจัดการและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : WU : CLM
http://www.karger.com/journal

ชื่อฐานข้อมูล : Karger
ช่วงปีของข้อมูล : ตั้งแต่ ปี 1998 ถึง 2016
ขอบเขตของเนื้อหา : วารสารอิเลคทรอนิกส์ (Karger Online Journals) เป็นทรัพยากรทางด้านวิทยาการสุขภาพ


http://www.micromedexsolutions.
com/home/dispatch

ชื่อฐานข้อมูล: Micromedex Healthcare Series : Drug information Packa
รายละเอียดฐานข้อมูล : Drugdex@system / DrugReax@system /Index Nominum/IV Index /Martindale /P&T Quick reports /PDR /CareNotes Aftercare /Identidex
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : WU : CLM
http://www.uptodate.com/
contents/search


ชื่อฐานข้อมูล : Up To Date
ผู้ผลิต : Up To Date Inc.
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางการแพทย์
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านการแพทย์ ประกอบไปด้วยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นที่เชื่อถือได้ และมีประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และง่ายต่อการนำไปใช้
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : WU : CLM
วิธีการใช้งาน UpToDate Mobile Application
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

http://www.matichonelibrary.com/

ชื่อฐานข้อมูล : Matichon e-Library
ผู้ผลิต : มติชน
ช่วงปีของข้อมูล : 2539 - ปัจจุบัน
รายละเอียดฐานข้อมูล : ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : WU : CLM  ** ติดต่อขอ password ได้ที่ wulibrary@gmail.com โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, สำนักวิชา, ชั้นปี


Go To Top


      ฐานข้อมูลที่บอกรับโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( ThaiLIS ) สถิติการใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับโดย สกอ.http://search.proquest.com/autologin


ชื่อฐานข้อมูล : ABI/INFORM Complete
รายละเอียดฐานข้อมูล :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ
อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    สำหรับการใช้นอกเครือข่าย
       Username: walailak
       Password : library


        http://dl.acm.org/dl.cfm

ชื่อฐานข้อมูล : ACM Digital Library
ผู้ผลิต : Association for Computing Machinery (ACM)
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความ
ฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


        


http://www.ieeexplore.ieee.org/

ชื่อฐานข้อมูล : IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
ผู้ผลิต : The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
รายละเอียดฐานข้อมูล :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วย
เอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


        http://search.proquest.com/autologin

ชื่อฐานข้อมูล : ProQuest Dissertation & Theses : Full Text
ผู้ผลิต : ProQuest Information and Learning Company
ขอบเขตของเนื้อหา : สหสาขาวิชา
รายละเอียดฐานข้อมูล :
เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย
และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี
1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย :
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


        http://link.springer.com/

ชื่อฐานข้อมูล :
SpringerLink – Journal

ผู้ผลิต : Springer Verlag
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


              http://webofknowledge.com


ชื่อฐานข้อมูล : Web of Science
ผู้ผลิต : Thomson Corporation
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

        http://pubs.acs.org/

ชื่อฐานข้อมูล :
American Chemical Society Journal (ACS)
ผู้ผลิต : American Chemical Society (ACS)
ช่วงปีของข้อมูล : 1996 - ปีปัจจุบัน
ขอบเขตของเนื้อหา :
ป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย  จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


        


https://search.ebscohost.com หรือ
  http://search.ebscohost.com/login.
  aspx?authtype=ip,uid&profile=
  ehost&defaultdb=a9h


ชื่อฐานข้อมูล :
Academic Search Complete
ผู้ผลิต : EBSCOhost
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     https://search.ebscohost.comชื่อฐานข้อมูล : EBSCO Discovery Service Plus Full Text
ผู้ผลิต : EBSCOhost
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  https://search.ebscohost.com หรือ
  http://search.ebscohost.com/login.
  aspx?authtype=ip,uid&group=main
  &profile=ehost&defaultdb=iih


ชื่อฐานข้อมูล : Computers & Applied Sciences Complete
ผู้ผลิต : EBSCOhost
ขอบเขตของเนื้อหา :เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่ง
อ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของ
วารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  https://search.ebscohost.com หรือ
  http://search.ebscohost.com/login.
  aspx?authtype=ip,uid&group=main
  &profile=ehost&defaultdb=ehh


ชื่อฐานข้อมูล : Education Research Complete
ผู้ผลิต : EBSCOhost
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

https://search.ebscohost.com

ชื่อฐานข้อมูล : H.W. Wilson (12 Subjects)
ผู้ผลิต : H.W. Wilson
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science


        
http://www.emeraldinsight.com/


ชื่อฐานข้อมูล : Emerald Management (EM92)
ผู้ผลิต : Emerald Group Publishing
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบ
อัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบ
ด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลอง
ในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัย
ด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ


สำหรับการใช้นอกเครือข่าย
    Username: walailak115
    Password : university115


http://www.sciencedirect.com/

ชื่อฐานข้อมูล : ScienceDirect
ผู้ผลิต : Elsevier B.V.
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และ สังคมศาสตร์
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ใน
เครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    ***ติดต่อขอ remote ID และ password เพื่อใช้งานนอกมหาวิทยาลัยได้ที่ wulibrary@gmail.com โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, สำนักวิชา, ชั้นปี,โทรศัพท์

        
http://www.uni.net.th/UniNet/
reportDB/statistic_using_rfdb.php


สถิติการใช้ฐานข้อมูลบอกรับโดย สกอ.

Go To Top

      แหล่งข้อมูลงานวิจัย


https://www.tci-thaijo.org/
index.php/index/index


ชื่อฐานข้อมูล : Thai Journals Online (ThaiJO) 
ขอบเขตของเนื้อหา :
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์http://cuir.car.chula.ac.th/


ชื่อฐานข้อมูล : CUIR คลังปัญญาจุฬา 
ผู้ผลิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตของเนื้อหา :
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม มีทั้งไฟล์ผลงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ ผู้สนใจต้อง
ลงทะเบียนก่อนเรียกใช้งานได้ที่ https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/

http://www.tnrr.in.th


ชื่อฐานข้อมูล : ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR)

รายละเอียดฐานข้อมูล : ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เป็นระบบที่รวบรวมงานวิจัย โครงการวิจัยและ
ผลงานจากโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงานในประเทศไทยในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งนี้ TNRR
จะพยายามนำเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์ และเชื่อมกลับไปต้นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกมากที่สุด
สถิติณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีงานวิจัยจำนวน 374,136 รายการ
http://dric.nrct.go.th

ชื่อฐานข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. (Digital Research Information Center)

รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นแหล่งรวมข้อมูลของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ให้บริการในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถิติ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีวิทยานิพนธ์ 63,938 รายการ
และงานวิจัย 15,952 รายการhttp://elibrary.trf.or.th

ชื่อฐานข้อมูล : ห้องสมุด elibrary

รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นแหล่งรวมรายชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถิติ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีโครงการทั้งสิ้น 8,794 รายการ

Go To Top

      แหล่งข้อมูลอื่นๆhttp://www.journallink.or.th/

Journal Link
http://www.sac.or.th/databases
/clipping/home.php

ฐานข้อมูลกฤตภาคด้านมานุษยวิทยาhttp://www.doi.org/

The DOI System


http://www.researcherid.com/
ชื่อฐานข้อมูล : ResearcherID


http://www.scitopia.org/scitopia/

ชื่อฐานข้อมูล : Scitopia
รายละเอียดฐานข้อมูล : เว็บที่เสมือนประตูการสืบค้นเพียงแห่งเดียวที่สามารถค้นคืนข้อมูลทางวิชาการ เช่น บทความงานวิจัยจากวารสารคุณภาพ เอกสารทางเทคนิคจากการประชุมวิชาการ สิทธิบัตร รวมไปถึงเอกสารจาก
กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา รวมกันมากกว่า 3 ล้าน เอกสารให้ข้อมูลย้อนหลังถึง 150 ปี ในสาขาที่สำคัญทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจาก 15 สมาคมชั้นนำ


        https://www.myendnoteweb.com/
EndNoteWeb.html?SID=Q16h6EF8f
LeMP6MeH6O&returnCode=ROUTER.
Success&SrcApp=CR&Init=Yes


ชื่อฐานข้อมูล : EndNote Web
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นการใช้งานโปรแกรม EndNote โดยผ่านเว็บแทนการติดตั้งโปรแกรม EndNote ที่ใช้งานแบบ
stand alone สามารถใช้จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม ทั้งการเพิ่มเติม แก้ไข ลบรายการข้อมูล และการจัดรูปแบบ
ของข้อมูลในแบบมาตรฐานที่ต้องการ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงการใช้งานเข้ากับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เพื่อใช้
ประโยชน์ในการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด

http://clm.wu.ac.th/endnote/

ชื่อฐานข้อมูล : EndNote X4
รายละเอียดฐานข้อมูล : EndNote X4 เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมทั้งการเพิ่มเติม แก้ไข ลบรายการข้อมูล และการจัดรูปแบบของข้อมูลในแบบมาตรฐานที่ต้องการ เช่น APA, Chicago, MLA, Vancouver เป็นต้น อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงการใช้งานเข้ากับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายการ
ทางบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด

http://www.anti-kobpae.in.th/


ชื่อฐานข้อมูล : Anti-Kobpae ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร
รายละเอียดฐานข้อมูล : ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ วรรณกรรม ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานเขียนอื่นๆ ใดก็ตาม ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ผู้สร้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน
อย่างถูกต้อง
http://doej.oas.psu.ac.th/

ชื่อฐานข้อมูล : Directory of E-Journals
รายละเอียดฐานข้อมูล :ระบบฐานข้อมูลรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สามารถ
สืบค้นบทความจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านหน้าจอเดียว ผลที่ได้จะปรากฏรายชื่อวารสารซึ่งเกี่ยวข้องกับคำค้นที่ผู้ใช้ป้อนอันจะนำไปสู่บทความฉบับเต็ม บรรณานุกรม และสาระสังเขปจากฐานข้อมูลที่ห้องสมุดให้บริการ

Go To Top

      สถิติการใช้งานฐานข้อมูล
http://www.uni.net.th/UniNet/
reportDB/statistic_using_rfdb.php

สถิติการใช้งานฐานข้อมูล


Go To Top