เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนทัศนศึกษาCity Tour สักการะพระบรมธาตุและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

ลำดับรายชื่อชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานดูข้อมูล
 1 นางรวีวรรณ ขำพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 2 นางลาภลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 3 นายพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 4 นายสมจิต รัตนสวนจิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 5 นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 6 นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 7 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 8 นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 9 นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 10 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 11 นางสุพัตรา ทองไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 12 นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 13 นางพอตา สุวรรณหล่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 14 นางอริศรา สิงห์ปัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 15 นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 16 นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 17 นางสาวอัญชลี ฤทธิเรือง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 18 นางวรนุช สุนทรวินิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 19 นางนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 20 นายชัยวัฒน์ น่าชม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 21 นางวรรเพ็ญ สิตไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 22 นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 23 นางวีรญา สุติราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 24 นางสาวยวินฐากร ทองแขก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 25 นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 26 นายสมชาย บุญปัญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 27 นางสาวธนพร ประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 28 นางวลุลี โพธิรังสิยากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 29 นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 30 นางปราณี คำแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 31 นางกนกอร ไชยาเผือก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 32 นางสุนิสา พรหมมณี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 33 นายชัยพร คำเจริญคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 34 นายมานะชัย เปียมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 35 นางลำแพน นาคท่าโพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 36 นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 37 นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 38 นางรวิวรรณ ศรีอำไพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 39 นายพงษศักดิ์ ปฎิเหตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 40 นางลดาวัลย์ ปัญญากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 41 นางธิดารัตน์ ใบสูงเนิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 42 นายอนุรักษ์ วรรณโสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 43 นางสุจินต์ สิงหเดชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 44 นางนงลักษณ์ รักจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 45 นางพัชรินทร์ ภู่กลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 46 นางสาวพวงผกา นิสังกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 47 นางดาวนภา สุยะนนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง 
 48 นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง 
 49 นางสาวอมรรัตน์ นุกูล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง 
 50 นางสาววิภาดา ดวงคิด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง 
 51 นางสาวชูศรี วังศานุวัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 52 นางสาวประไพ จันทร์อินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 53 นายปรีชา อาษาวัง มหาวิทยาลัยนครพนม 
 54 นางสาวรตานา ยามาเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 55 นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 56 นางสาวกุลวดี ทัพภะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 57 นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 58 นางสาวนริศรา เฮมเบีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 59 นางพนิตา แวดือรามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 60 นางอัญชลี กล่ำเพ็ชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 61 นายวิชญนนท์ มณีชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 62 นายปัณณธร วุฒิปริยาธร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 63 นางสาววิไล จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา 
 64 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล มหาวิทยาลัยพะเยา 
 65 นางนายิกา เดิดขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 66 นางมุกดา ดวงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 67 นางยุพา ดวงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 68 นางละออ ข้อยุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 69 นายวันชาติ ภูมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 70 นางสาววราภรณ์ พนมศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 71 นายภานุวัตร อุทัยบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 72 นางดวงใจ กาญจนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 73 นางคนึงนิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 74 นางสาวธันยกานต์ สินปรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 75 นางสาวศุลีพร ช่วยชูวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 76 นางฤชากร สุขพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 77 นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา มหาวิทยาลัยนครพนม 
 78 นายณรงค์วิทย์ สะโสดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 79 นางสมปอง มิสสิตะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 80 นาย สุนทร ญาติมาก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 81 นางสาวกรุณา ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 82 นางสาวอุไรพรรณ มูสิกรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 83 นางสาวเพลิน จันทวงศ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 84 นางภาวณา เขมะรัตน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา 
 85 นางสาวณัชชา บวรพานิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 86 นางสาวมุจลินทร์ ผลกล้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 87 นางธนวรรณ ขาวบาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 88 นางวาสนา พุ่มประทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 89 นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 90 นายปราชญ์ สงวนศักดิ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 91 นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 92 นางสดศรี กันทะอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 93 นางนฤมล บุญญานิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 94 นางสาวภาษิณี ปานน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 95 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 96 นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 97 นางวงเดือนวงเดือน เจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 98 นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 99 นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 100 นายปวเรศ นวลแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 101 นางวัชรีย์พร คุณสนอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 102 นายเฉลิมเกียรติ ดีสม มหาวิทยาลัยบูรพา 
 103 น.ส.ฐิตารีย์ เนียมสร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 104 นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 105 นายณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 106 นายสราวุธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 107 นางสาริณี สะกานดา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 108 นายกลสมรรถ พจนาวาณิชย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 109 อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 110 นางซารีนา มะเจ๊ะหะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 111 นายนพพร เพียรพิกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 112 นางสาวอัจฉรา เฮงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
 113 นางสาวณัชชา เกิดทรัพย์ มหาวิทยาลัยตาปี 
 114 นายพฤทธิ์ ราศรี มหาวิทยาลัยตาปี 
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนทัศนศึกษา ท่องดินแดนแห่งตำนานพระนางเลือดขาว ลังกาวี

ลำดับรายชื่อชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานดูข้อมูลสถานะ
 1 นายพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 2 ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 3 นายสมจิต รัตนสวนจิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 4 นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 5 นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 6 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 7 พ.ต.เข็มชาติ สิทธิจันทร์
(ติดตามนางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์)
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ร่วมติดตาม 
 8 นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 9 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 10 นางสุพัตรา ทองไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 11 นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 12 นางพอตา สุวรรณหล่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 13 นางอริศรา สิงห์ปัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 14 นางวรนุช สุนทรวินิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 15 นางนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 16 นายชัยวัฒน์ น่าชม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 17 นางวรรเพ็ญ สิตไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 18 นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 19 นางวีรญา สุติราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 20 นางสาวยวินฐากร ทองแขก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 21 นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 22 นายสมชาย บุญปัญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 23 นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 24 นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 25 นางสุจินต์ สิงหเดชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 26 นางนงลักษณ์ รักจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 27 นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 28 นางสาวธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
 29 นายวิชญนนท์ มณีชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 30 นายปัณณธร วุฒิปริยาธร มหาวิทยาลัยพะเยา  
 31 นางสาววิไล จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา  
 32 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล มหาวิทยาลัยพะเยา  
 33 นางนายิกา เดิดขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 34 นางมุกดา ดวงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 35 นางยุพา ดวงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 36 นางละออ ข้อยุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 37 นางสาวประภากร แก้ววรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานนี  
 38 นายออมสิน ประเสริฐทองกร
(ติดตามนางสาวประภากร แก้ววรรณา)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานนี ผู้ร่วมติดตาม 
 39 นางสมปอง มิสสิตะ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 40 นาย สุนทร ญาติมาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 41 นางสาวกรุณา ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 42 นางภาวณา เขมะรัตน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา  
 43 นางธนวรรณ ขาวบาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 44 นางวาสนา พุ่มประทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 45 นางเกษวรา อินทรฉิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 46 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 47 นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 48 นางสดศรี กันทะอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 49 นางนฤมล บุญญานิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 51 นายเจนต์ คันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 52 นายจุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 53 นางอัมรินทร์ แก้วกองทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 54 นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 55 นางสาวภาษิณี ปานน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 56 นายเรวัติ อ่ำทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
 57 ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 58 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง มหาวิทยาลัยพะเยา  
 ชำระเงินเรียบร้อย 58 คน
 ยังไม่ชำระเงิน 0 คน
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนทัศนศึกษา One Day Trip:มหัศจรรย์ ธรรมชาติ โลมาสีชมพู หาดขนอม

ลำดับรายชื่อชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานดูข้อมูลสถานะ
 1 นางดาวนภา สุยะนนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง  
 2 นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง  
 3 นางสาวอมรรัตน์ นุกูล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง  
 4 นางสาววิภาดา ดวงคิด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง  
 5 นายถาวร ปานขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 6 นางอมรรัตน์ ปานขาว
(ติดตามนายถาวร ปานขาว)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ร่วมติดตาม 
 7  ดช.วิทยาธร ปานขาว (4 ขวบ)
(ติดตามนายถาวร ปานขาว)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ร่วมติดตาม 
 8 นางสาววราภรณ์ พนมศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 9 นายภานุวัตร อุทัยบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ชำระเงินเรียบร้อย 9 คน
 ยังไม่ชำระเงิน 0 คน