เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา

 ชำระเงินเรียบร้อย  149 คน
 ลงทะเบียนเรียบร้อย รอชำระเงิน 23 คน
ลำดับรายชื่อหน่วยงานที่สังกัด(ชื่อห้องสมุด)ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานวันที่ลงทะเบียนสถานะ
 1 นางรวีวรรณ ขำพล หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 02 พ.ย. 2555 10:19:05  
 2 นางลาภลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ หอบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 05 พ.ย. 2555 16:55:00  
 3 นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 06 พ.ย. 2555 16:48:59  
 4 นายพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 07 พ.ย. 2555 14:30:22  
 5 ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 07 พ.ย. 2555 15:26:19  
 6 นางสาวรสุ รุ่มจิตร ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 12 พ.ย. 2555 15:25:58  
 7 นางอัญจนา คงนุ่น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 13 พ.ย. 2555 09:12:17  
 8 นายสมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 พ.ย. 2555 10:14:02  
 9 นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 พ.ย. 2555 14:43:49  
 10 นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 พ.ย. 2555 14:55:34  
 11 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 พ.ย. 2555 15:44:49  
 12 นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 พ.ย. 2555 11:34:47  
 13 นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 พ.ย. 2555 11:41:57  
 14 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 พ.ย. 2555 11:44:46  
 15 นางสุพัตรา ทองไทย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 พ.ย. 2555 11:47:52  
 16 นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 พ.ย. 2555 11:50:45  
 17 นางพอตา สุวรรณหล่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 พ.ย. 2555 11:53:05  
 18 นางอริศรา สิงห์ปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 พ.ย. 2555 11:56:48  
 19 นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 16 พ.ย. 2555 10:00:46  
 20 นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 16 พ.ย. 2555 10:10:10  
 21 นางสาวอัญชลี ฤทธิเรือง สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 16 พ.ย. 2555 12:13:56  
 22 นางวรนุช สุนทรวินิต สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 20:19:02  
 23 นางนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 20:27:05  
 24 นายชัยวัฒน์ น่าชม สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 20:30:46  
 25 นางวรรเพ็ญ สิตไทย สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 20:36:31  
 26 นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 20:40:28  
 27 นางวีรญา สุติราช สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 20:46:30  
 28 นางสาวยวินฐากร ทองแขก สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 20:53:47  
 29 นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 20:58:00  
 30 นายสมชาย บุญปัญญา สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 พ.ย. 2555 21:01:28  
 31 นางสาวธนพร ประเสริฐกุล สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:15:48  
 32 นางวลุลี โพธิรังสิยากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:20:31  
 33 นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:25:05  
 34 นางปราณี คำแหง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:28:48  
 35 นางกนกอร ไชยาเผือก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:33:58  
 36 นางสุนิสา พรหมมณี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:37:30  
 37 นายชัยพร คำเจริญคุณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:42:36  
 38 นายมานะชัย เปียมี สำนัหกอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:45:53  
 39 นางลำแพน นาคท่าโพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:49:45  
 40 นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 15:58:36  
 41 นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 16:03:37  
 42 นางรวิวรรณ ศรีอำไพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 16:08:39  
 43 นายพงษศักดิ์ ปฎิเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 16:13:33  
 44 นางลดาวัลย์ ปัญญากาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 16:17:21  
 45 นางธิดารัตน์ ใบสูงเนิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 16:20:56  
 46 นายอนุรักษ์ วรรณโสภา สำนักหอสมุด มหาวิทยลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 พ.ย. 2555 16:23:23  
 47 นางสุจินต์ สิงหเดชา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 20 พ.ย. 2555 11:31:41  
 48 นางนงลักษณ์ รักจันทร์ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 20 พ.ย. 2555 11:38:50  
 49 นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 พ.ย. 2555 09:35:55  
 50 นางพัชรินทร์ ภู่กลาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 22 พ.ย. 2555 10:17:37  
 51 นางสาวพวงผกา นิสังกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 22 พ.ย. 2555 10:22:48  
 52 นางสาวธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ สำนักวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 30 พ.ย. 2555 13:49:19  
 53 นางอมรรัตน นาคะโร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 17:28:09  
 54 นายธีรพันธ์ สงวนวงศ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 17:35:15  
 55 นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 17:44:20  
 56 นางสาวสุนิษา เพชรจันทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 17:48:52  
 57 นางสาวปราณี ปุตสะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 17:53:31  
 58 นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 17:59:10  
 59 นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 18:05:40  
 60 นางสาวอุไร การวิจิตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 18:08:44  
 61 นางสาววารีรัตน์ จะรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 ธ.ค. 2555 18:21:00  
 62 นางดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง 06 ธ.ค. 2555 09:15:17  
 63 นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง 06 ธ.ค. 2555 09:33:08  
 64 นางสาวอมรรัตน์ นุกูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง 06 ธ.ค. 2555 09:36:01  
 65 นางสาววิภาดา ดวงคิด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง 06 ธ.ค. 2555 09:37:36  
 66 นางสาวชูศรี วังศานุวัตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 06 ธ.ค. 2555 09:48:01  
 67 นางสาวประไพ จันทร์อินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 06 ธ.ค. 2555 09:54:48  
 68 นายปรีชา อาษาวัง สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 06 ธ.ค. 2555 09:56:29  
 69 นางสาวรตานา ยามาเจริญ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 06 ธ.ค. 2555 09:59:28  
 70 นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 06 ธ.ค. 2555 11:25:57  
 71 นางสาวกุลวดี ทัพภะ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 06 ธ.ค. 2555 11:29:20  
 72 นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 06 ธ.ค. 2555 11:32:03  
 73 นางสาวนริศรา เฮมเบีย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 06 ธ.ค. 2555 11:41:34  
 74 นางพนิตา แวดือรามัน หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 06 ธ.ค. 2555 11:47:35  
 75 นางอัญชลี กล่ำเพ็ชร หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 06 ธ.ค. 2555 14:40:08  
 76 นายศีลวัต แซ่เฮ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 09 ธ.ค. 2555 01:54:01  
 77 นายถาวร ปานขาว ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 11 ธ.ค. 2555 13:39:02  
 78 นายวิชญนนท์ มณีชาติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 12 ธ.ค. 2555 11:18:15  
 79 นายปัณณธร วุฒิปริยาธร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 12 ธ.ค. 2555 11:22:52  
 80 นางสาววิไล จันทร์แก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 12 ธ.ค. 2555 11:26:17  
 81 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 12 ธ.ค. 2555 14:15:25  
 82 นางนายิกา เดิดขุนทด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ธ.ค. 2555 14:24:10  
 83 นางมุกดา ดวงพิมพ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ธ.ค. 2555 14:30:04  
 84 นางยุพา ดวงพิมพ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ธ.ค. 2555 14:36:06  
 85 นางละออ ข้อยุ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ธ.ค. 2555 14:41:04  
 86 นายวันชาติ ภูมี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ธ.ค. 2555 14:45:53  
 87 นางสาววราภรณ์ พนมศิริ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ธ.ค. 2555 14:52:06  
 88 นายภานุวัตร อุทัยบาล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ธ.ค. 2555 15:20:04  
 89 นางดวงใจ กาญจนศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ธ.ค. 2555 15:37:30  
 90 นางขวัญแก้ว เทพวิชิต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ธ.ค. 2555 15:41:41  
 91 นางคนึงนิตย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ธ.ค. 2555 15:46:13  
 92 นางสาวธันยกานต์ สินปรุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ธ.ค. 2555 15:50:26  
 93 นางสาวศุลีพร ช่วยชูวงศ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 13 ธ.ค. 2555 09:02:51  
 94 นางฤชากร สุขพันธุ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 13 ธ.ค. 2555 09:06:47  
 95 นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 13 ธ.ค. 2555 10:04:58  
 96 นางสาวประภากร แก้ววรรณา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานนี 14 ธ.ค. 2555 13:39:17  
 97 นางสาวดารา ประจันพล สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 17 ธ.ค. 2555 15:49:35  
 98 นายณรงค์วิทย์ สะโสดา ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19 ธ.ค. 2555 16:33:23  
 99 นางสมปอง มิสสิตะ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 ธ.ค. 2555 14:32:45  
 100 นาย สุนทร ญาติมาก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 ธ.ค. 2555 14:47:33  
 101 นางสาวกรุณา ศรีเจริญ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 ธ.ค. 2555 14:56:11  
 102 นางสาวอุไรพรรณ มูสิกรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 20 ธ.ค. 2555 18:07:12  
 103 นางสาวเพลิน จันทวงศ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 20 ธ.ค. 2555 18:17:54  
 104 นางภาวณา เขมะรัตน์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา 20 ธ.ค. 2555 19:28:20  
 105 นางสาวณัชชา บวรพานิชย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 21 ธ.ค. 2555 17:22:14  
 106 นางสาวมุจลินทร์ ผลกล้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 23 ธ.ค. 2555 15:52:02  
 107 นางธนวรรณ ขาวบาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 ธ.ค. 2555 14:00:00  
 108 นางวาสนา พุ่มประทุม หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 ธ.ค. 2555 14:10:41  
 109 นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2555 10:11:35  
 110 นายปราชญ์ สงวนศักดิ์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2555 10:54:09  
 111 นางเกษวรา อินทรฉิม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2555 14:02:02  
 112 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2555 14:08:22  
 113 นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2555 14:13:21  
 114 นางสดศรี กันทะอินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2555 14:20:29  
 115 นางนฤมล บุญญานิตย์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ธ.ค. 2555 14:52:38  
 116 นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 25 ธ.ค. 2555 14:56:30  
 117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 26 ธ.ค. 2555 14:23:54  
 118 นายเจนต์ คันทะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  26 ธ.ค. 2555 14:29:21  
 119 นายจุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 26 ธ.ค. 2555 14:34:03  
 120 นางอัมรินทร์ แก้วกองทรัพย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 26 ธ.ค. 2555 14:38:25  
 121 นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 26 ธ.ค. 2555 14:42:18  
 122 นางสาวภาษิณี ปานน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 26 ธ.ค. 2555 23:49:30  
 123 นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต สำนักอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ธ.ค. 2555 14:16:45  
 124 นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ธ.ค. 2555 14:30:52  
 125 นางวงเดือนวงเดือน เจริญ สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ธ.ค. 2555 14:31:13  
 126 นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ธ.ค. 2555 14:31:13  
 127 นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ธ.ค. 2555 14:46:01  
 128 นายปวเรศ นวลแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ธ.ค. 2555 14:59:36  
 129 นางวัชรีย์พร คุณสนอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ธ.ค. 2555 15:06:47  
 130 นายเฉลิมเกียรติ ดีสม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 27 ธ.ค. 2555 17:31:37  
 131 น.ส.ฐิตารีย์ เนียมสร้อย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 02 ม.ค. 2556 09:28:56  
 132 นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 02 ม.ค. 2556 09:56:21  
 133 นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 03 ม.ค. 2556 08:46:28  
 134 นายณรงค์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 03 ม.ค. 2556 12:01:44  
 135 นายสราวุธ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 03 ม.ค. 2556 12:07:19  
 136 นางสาริณี สะกานดา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 03 ม.ค. 2556 14:43:50  
 137 นายกลสมรรถ พจนาวาณิชย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 03 ม.ค. 2556 14:50:43  
 138 อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 03 ม.ค. 2556 14:53:19  
 139 นางซารีนา มะเจ๊ะหะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 03 ม.ค. 2556 14:53:34  
 140 นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 09:48:05  
 141 นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 09:50:50  
 142 นางศรินญา สังข์ศิริ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 09:54:55  
 143 นางสาวพรรณทิพย์ ปานงาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 09:56:59  
 144 นางละอองดาว เหล่าแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 09:58:46  
 145 นางวิมล ถิรสัตยวงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 10:01:21  
 146 นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 10:03:28  
 147 นางจิตติมา ดำชู สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 10:05:17  
 148 นางจิตติมา หนูช่วย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 10:07:09  
 149 นางกอบกุล สุวลักษณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 04 ม.ค. 2556 10:09:26  
 150 นางจิราพร อนุรักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 04 ม.ค. 2556 15:13:50  
 151 นางสาววรรณี พรหมทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 04 ม.ค. 2556 16:04:14  
 152 นางนางอารมณ์ ศักดิ์ศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 05 ม.ค. 2556 14:21:45  
 153 นางสาวทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 05 ม.ค. 2556 14:27:46  
 154 นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 05 ม.ค. 2556 14:39:36  
 155 นายนพพร เพียรพิกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ม.ค. 2556 09:25:10  
 156 นางสาววันทณีย์ ณ พัทลุง ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 07 ม.ค. 2556 10:26:20  
 157 นางสาวอมรรัตน์ ชูปลอด ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 07 ม.ค. 2556 13:23:51  
 158 นางสาวมลทิพย์ กำพลวรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 08 ม.ค. 2556 09:37:59  
 159 นางศิวาพร จันหุนี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 08 ม.ค. 2556 09:43:55  
 160 นายตระกูล ศรีวิรักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 08 ม.ค. 2556 11:40:40  
 161 นางนาตยา วิบูลย์ลักษณากุล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ห้องสมุดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 09 ม.ค. 2556 19:13:05  
 162 นางสาวอัจฉรา เฮงสุวรรณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 10 ม.ค. 2556 13:21:07  
 163 นางสาวณัชชา เกิดทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี 10 ม.ค. 2556 14:52:58  
 164 นายพฤทธิ์ ราศรี มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 10 ม.ค. 2556 15:02:01  
 165 นางสาวรัชฎาชลารัตน์ ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 10 ม.ค. 2556 16:00:39  
 166 นายสุทธิพงค์ หนูหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 11 ม.ค. 2556 10:09:38  
 167 นางสาวปิยะพร แซ่จ้อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 11 ม.ค. 2556 10:22:31  
 168    10 ธ.ค. 2556 10:47:04  
 169    31 พ.ค. 2557 20:21:41  
 170    04 ก.ย. 2558 11:08:15  
 171    05 พ.ค. 2560 21:57:14  
 172    11 พ.ค. 2560 16:40:37