เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ประเภทการนำเสนอ :

รายชื่อผลงานวิชาการที่นำส่ง

 นำเสนอด้วยวาจา  30 รายการ
 นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 40 รายการ
ลำดับชื่อเรื่องผลงานวิชาการชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงานชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานนำเสนอโดยสถานะ
 1 การศึกษาคุณภาพการทำดรรชนีหัวเรื่องจากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของดรรชนีในฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุด นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 2 การพัฒนาระบบการสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมจิต รัตนสวนจิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 3 การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  นางอริศรา สิงห์ปัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 4 การพัฒนาระบบนำส่งวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 5 ความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางดวงใจ กาญจนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 6 บริการนักศึกษากลุ่มพิเศษ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สุกัญญาธีรพงศ์ภักดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 7 การเพิ่มประสิทธิภาพบริการยืม-คืนด้วยระบบ AMS Library Circulation น.ส.จิราภรณ์ จันทร์คำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 8 ฐานข้อมูลการรับ-ส่งผลงานวิชาการ การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2  นางสุภารักษ์ เมินกระโทก, นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว และนายเตชินท์ เกตุสิงห์น้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 9 ห้องสมุดแห่งความหวัง นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 10 Class Librarian @ CMU Library : บริการเชิงรุกสู่ห้องเรียน นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 11 โครงการ “สร้างคุณค่าคน เพิ่มคุณค่างาน” นางสาวกุลวดี ทัพภะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 12 โครงการ “เปิดใจให้ได้ใจ” นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 13 การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  นายปรีชา อาษาวัง มหาวิทยาลัยนครพนม  
 14 Library Talk ในชุมชนนักปฏิบัติ นางสาวชูศรี วังศานุวัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 15 การพัฒนาศิษย์ก้นกุฏิมุมอีสานสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางนายิกา เดิดขุนทด, นางสาวกฤติกา สุนทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 16 ระบบฐานข้อมูลหนังสือบริจาค นางสาวฐิตารีย์ เนียมสร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 17 การพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ผ่านทางเฟสบุ๊ค กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 18 เลื่องลือเล่าขานพระดังเมืองอุบลฯ นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 19 CMU Library Ambassadors : บทบาทของบรรณารักษ์รุ่นใหม่ นางเกษวรา อินทรฉิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 20 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ นางมยุรี ยาวิลาศ มหาวิทยาลัยพายัพ  
 21 Library Say Hi จุดประกายความคิดสู่ "นวัตกรรม" นางสุนิสา พรหมมณี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 22 ฐานข้อมูลวัสดุ : From 3 days to 3 minutes. นายชัยพร คำเจริญคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 23 การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวธันยกานต์ สินปรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 24 ระบบประชาสัมพันธ์ดิจิทัลผ่านระบบเครือข่าย นางสุภารักษ์ เมินกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 25 วิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลอีสานสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางนายิกา เดิดขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 26 เว็บไซต์คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค: แหล่งความรู้จากท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 27 ระบบควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ผ่านเครือข่าย นายณรงค์ สุบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 28 การป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางขวัญแก้ว เทพวิชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 29 การศึกษาความคิดเห็นต่อการให้บริการหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสาวสุนิษา เพชรจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 30 ิBookmobile: หนังสือยอดฮิต จอดติดถึงคณะ นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล มหาวิทยาลัยบูรพา  
 31 Books Showroom นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล มหาวิทยาลัยบูรพา  
 32 ฤๅภาษาอังกฤษคือยาขม? นางสมปอง มิสสิตะ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 33 Arc instruction video : วีดิทัศน์ช่วยสอนการเตรียมตัวเล่มหนังสือ นายวีรประวัติ ทองขอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 34 สมุดบันทึกนักอ่าน (Reader’s Notebook) นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 35 คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  นางวัชรีย์พร คุณสนอง มหาวิทยาลัยบูรพา  
 36 ฐาข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลับูรพา นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 37 Window to Wisdom : เปิดโลกความรู้. . . สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นางดาวนภา สุยะนนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง  
 38 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 39 ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อระบบเชื่อมประสานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ในโมดูลการสืบค้นข้อมูลระบบออนไลน์ (OPAC) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  นายวิชญนนท์ มณีชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 40 Just Speak Out นางสาววราภรณ์ พนมศิริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 41 อีบุ๊คส์หนังสือหายาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายวันชาติ ภูมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 42 มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ประวัติจากคำบอกเล่า นายวันชาติ ภูมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 43 โครงการอาเซียนศึกษา หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายธีรพันธ์ สงวนวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 44 รูปแบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในการบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดร.เปรมปรีย์ บุญรังษี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
 45 QRcode บรรณานุกรมรายงานปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์  นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 46 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายปวเรศ นวลแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา  
 47 มาตรฐานการเชื่อมต่อสารสนเทศด้วย OAI-PMH บนเทคโนโลยี opensource นายเฉลิมเกียรติ ดีสม มหาวิทยาลัยบูรพา  
 48 บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเรียนภาษาไทดำ : การส่งต่อความรู้ในยุคดิจิตอล นางนฤมล บุญญานิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 49 บทบาทของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นางสุภารักษ์ เมินกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 50 Information Hub…กระจายความรู้ มุ่งสู่อาเซียน นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าาหลวง  
 51 หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา: ประสบการณ์การสร้างชุดหนังสือความรู้ท้องถิ่นของห้องสมุด มสธ. นางวรนุช สุนทรวินิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 52 ศึกษาสาเหตุและลักษณะความคลาดเคลื่อนของฐานข้อมูลบรรณานุกรมกับวัสดุสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ นางวิมล ถิรสัตยวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 53 เปิดศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : เปิดประตูแหล่งสารสนเทศสู่อาเซียน นางละออ ข้อยุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 54 ชุมชนคนถ่ายภาพ : 5 ปี จากประสบการณ์ นิทรรศการแสงศิลป์ถิ่นเรา นายนาวิน เนาวพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 55 ห้องสมุดในฝันที่(คุณหรือฉัน)ต้องการ นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 56 สื่อการสอน เรื่อง “เทคนิคการการดูแลผู้สูงอายุ” นางสาวณฐกร จันทร์เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 57 "การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมุมมองด้านการบริการวิชาการของ เครือช่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรจน์ บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 58 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ของหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสาวปราณี ปุตสะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 59 การพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศท้องถิ่นศึกษา: ถอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เกี่ยวกับประวัติและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในอำเภอบางบัวทอง  นางวรนุช สุนทรวินิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 60 ซื้อได้ไว ไร้ความซ้ำซ้อน นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 61 บทบาทของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการพัฒนาห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน  นางวรรเพ็ญ สิตไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 62 สื่อและโสตทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายภานุวัตร อุทัยบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 63 Features เพิ่มเติมใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติยุคใหม่ นางนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 64 การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 65 SEO กับเว็บไซต์ห้องสมุด นายชัยวัฒน์ น่าชม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 66 การพัฒนาระบบรายงานสถิติการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีสำหรับงานบริการห้องสมุด นางวีรญา สุติราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 67 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Web 2.0 และ Library 2.0 ในเว็บไซต์ห้องสมุด นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 68 ห้องสมุดดิจิทัลชีวประวัติและผลงานบุคคลสำคัญ: กรณีศึกษา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 69 โครงการจิตอาสาพาไป “ปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติราชินี”  นางสาววิไล สีดาจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
 70 การจัดการเว็บไซต์ด้วย joomla  นายจักริน มนูเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน