กำหนดการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3

     การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556
“บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

  08.00 – 08.45 น.   ลงทะเบียน ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส
  08.45 – 09.00 น.   คำอวยพรจากอดีตประธานและคณะกรรมการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (PULINET)
  09.00 – 09.30 น.   พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวเปิด โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  09.30 – 10.15 น.   ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการปรับตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร
ผู้อำนวยการศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา)
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)
  10.15 – 12.00 น.   การอภิปราย เรื่อง “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บ
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา”
วิทยากรนาอภิปราย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
ดาเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
  12.00 – 13.00 น.   อาหารกลางวัน
  13.00 – 15.00 น.   บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Idea and Management of Collection of ASEAN
Countries by Each University Library”
โดย Professor Mitsushiro Oda
Professor of Library and Information Studies, Department of Education
College of Education, Phychology and Human Studies
Aoyama Gakuin University, Japan
  15.00 – 17.30 น.   โปรแกรม City Tour สักการะพระบรมธาตุ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
  18.30 – 21.00 น.   งานเลี้ยงรับรอง ห้องอาหาร โรงแรมทวินโลตัส
  08.30 – 10.00 น.   นาเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา
  10.00 – 10.30 น.   อาหารว่าง
  10.30 – 12.00 น.   นาเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา (ต่อ)
  12.00 – 13.00 น.   อาหารกลางวัน
  13.00 – 13.30 น.   นาเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์
  13.00 – 14.30 น.   นาเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา (ต่อ)
  14.30 – 15.00 น.   มอบรางวัล / มอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป

ศึกษาดูงาน ห้องสมุดและวัฒนธรรมประเพณีตามโปรแกรมที่เลือก

-ปิดการสัมมนา-