ดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอ

ห้องบงกชรัตน์1
   1. CMU Library Ambassadors : บทบาทของบรรณารักษ์รุ่นใหม่ : นางเกษวรา  อินทรฉิม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
   2. การพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศท้องถิ่นศึกษา : ถอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่องการพัฒนาสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรี
       ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในอำเภอบางบัวทอง : นางวรนุช สุนทรวินิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
   3. วิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลอีสานสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : นางนายิกา เดิดขุนทด (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

   4. การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ :
       นางอริศรา สิงห์ปัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

   5. การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : นางสาวธันยกานต์ สินปรุ
       (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
   6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ของหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : นางสาวปราณี ปุตสะ
       (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
   7. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเรียนภาษาไทดำ : การส่งต่อความรู้ในยุคดิจิตอล : นางนฤมล บุญญานิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
   8. เว็บไซต์คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค: แหล่งความรู้จากท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน :
       นางนายิกา เดิดขุนทด (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
   9. หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา : ประสบการณ์การสร้างชุดหนังสือความรู้ท้องถิ่นของห้องสมุดมสธ. : นางวรนุช สุนทรวินิต
       (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
   10. Library Say Hi จุดประกายความคิดสู่นวัตกรรม : นางสุนิสา พรหมมณี (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ห้องบงกชรัตน์2
   1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Web 2.0 และ Library 2.0 ในเว็บไซต์ห้องสมุด : นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร
       (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
   2. การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศออนไลน์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
   3. การพัฒนาระบบนำส่งวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : นางชนัญชิดา  สุวรรณเลิศ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   4. ฐานข้อมูลวัสดุ : From 3 days to 3 minutes : นายชัยพร คำเจริญคุณ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
   5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ประวัติจากคำบอกเล่า : นายวันชาติ ภูมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
   6. Features เพิ่มเติมใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติยุคใหม่ : นางนันทพร ธนะภูลบริภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
   7. SEO กับเว็บไซต์ห้องสมุด : นายชัยวัฒน์   น่าชม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
   8. ศึกษาสาเหตุและลักษณะความคลาดเคลื่อนของฐานข้อมูลบรรณานุกรมกับวัสดุสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ :
       นางวิมล ถิรสัตยวงศ์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
   9. ห้องสมุดดิจิทัลชีวประวัติและผลงานบุคคลสำคัญ : กรณีศึกษา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน : นางสาววิญฐากรณ์ ทองแขก
       (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
   10. อีบุ๊คส์หนังสือหายาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : นายวันชาติ ภูมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ห้องจงกลนี
   1. การศึกษาคุณภาพการทำดรรชนีหัวเรื่องจากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของดรรชนีในฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุด :
       นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
   2. ความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : นางดวงใจ  กาญจนศิลป์
       (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
   3. โครงการ “สร้างคุณค่าคน เพิ่มคุณค่างาน” : นางสาวกุลวดี  ทัพภะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
   4. ฤๅภาษาอังกฤษคือยาขม? : นางสมปอง มิสสิตะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
   5. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
       (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   6. เปิดศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : เปิดประตูแหล่งสารสนเทศสู่อาเซียน : นางละออ ข้อยุ่น
       (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
   7. ซื้อได้ไว ไร้ความซ้ำซ้อน : นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   8. การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมุมมองด้านการบริการวิชาการของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค :
       กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : ผศ.ดร.อรรจน์  บัณฑิตย์
       (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
   9. บทบาทของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการพัฒนาห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน :
       นางวรรเพ็ญ สิตไทย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)