ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร : ข้อมูลการสัมมนา
   1. โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3
   2. กำหนดการการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3

เอกสาร : การนำเสนอผลงานวิชาการ
   1. ข้อกำหนดการส่งผลงานวิชาการ
   2. รูปแบบการเตรียมผลงานฉบับสมบูรณ์
   3. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานวิชาการวาจา
   4. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานวิชาการโปสเตอร์
   5. แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิชาการ
   6. แบบนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์
   7. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
   8. แหล่งการเขียนบรรณานุกรม APA เพิ่มเติม

เอกสาร : เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 23 มกราคม 2556
   1. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร
   2. การอภิปราย เรื่อง "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคกับการรวบรวมจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางด้าน
   อาเซียนศึกษา" โดย รศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
   3. การอภิปราย เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานของ PULINET ในการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน" โดย รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
   4. การอภิปราย เรื่อง "ห้องสมุดส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา"
   โดย รศ. ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
   5. การอภิปราย เรื่อง "The Idea and Management of Collection of ASEAN Countries by Each University Library"
   โดย Professor Mitsuhiro ODA