ติดต่อเรา

   1. มีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์, สำรองห้องพัก
 ติดต่อ : คุณกิตติพร ศรีเพ็ชร
 Tel. : 075-673335 , 075-673344 , 081-4153408
 E-mail : wulibrary@gmail.com

   2. มีคำถามเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิชาการ, โปสเตอร์
 ติดต่อ : คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
 Tel. : 075-6733340 , 075-673345 , 089-8672245
 E-mail : caporn@wu.ac.th

   3. มีคำถามเกี่ยวกับการเดินทาง และโปรแกรมทัศนศึกษา
 ติดต่อ : คุณปรีชา รัสมี
 Tel. : 075-673322 , 083-7652252
 E-mail : rpreecha@wu.ac.th

   4. แจ้งชำระเงินค่าทัศนศึกษา ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
 ติดต่อ : คุณกวิภา นังคลา
 Tel. :075-672227 , 075-672665-6
 E-mail : kawipa.nu@wu.ac.th

   5. แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
 ติดต่อ : คุณเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
 Tel. : 075-673351 , 086-9434904
 E-mail : kate9214@hotmail.com