ผู้เข้าร่วมสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่นการนำ
เสนอผลงานวิชาการ ได้ที่นี่ Download

   ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาของวันที่
23 ม.ค. 56 ได้ที่นี่ Download


     

 
2556_01_21-22 ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ
 
2556_01_23
พิธีเปิด
 
2556_01_23 ปาฐกถา_อภิปราย
 
2556_01_23
บรรยายพิเศษ
 
2556_01_23
night party
 
2556_01_23
บรรยากาศ

 
2556_01_24
backdrop_ Poster_ booth
 
2556_01_24
meeting room
 
2556_01_24
พิธีปิด

 
2556_01_24
ontour CLM