ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญพนักงานและนักศึกษาทุกท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. - 31 มี.ค. 2558 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
   ข้อมูลทั่วไป
   1. สำนักวิชา/หน่วยงาน
   2. สถานภาพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี พนักงานสายวิชาการ  
  นักศึกษาระดับปริญญาโท พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป  
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ลูกจ้าง  
  อื่นๆ    
   คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงใน ที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ห้องสมุดของท่าน

รายการประเมินด้านต่างๆ ความพึงพอใจ
พอใจ
(5)
ค่อนข้างพอใจ
(4)
ปานกลาง
(3)
ไม่ค่อยพอใจ
(2)
ไม่พอใจ
(1)
 ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด
  1. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
  2. ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ
  3. มีทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
  4. มีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย
 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
  1. ขั้นตอนการมารับบริการในห้องสมุดไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย
  2 . มีความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ
  3. สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้ง่ายและรวดเร็ว
  4. การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย
  5. มีการให้บริการช่วยเหลือทางออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น E-mail, MSN, Web board เป็นต้น
 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร
  1. บุคลิกและการแต่งกายของบุคลากร
  2. ความสุภาพ กิริยามารยาทของบุคลากร
  3. บุคลากรให้ความสนใจให้บริการผู้ใช้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตรเต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
  4. บุคลากรมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการให้บริการ
  5. บุคลากรให้บริการต่อผู้ใช้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
  7. บุคลากรเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ
  8. บุคลากรห้องสมุดส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ
 ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
  1. จำนวนที่นั่งอ่านเพียงพอ
  2. มีแสงสว่างเพียงพอ
  3. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด บรรยากาศน่าศึกษาค้นคว้า
  4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอ
  5. มีจุดบริการถ่ายสำเนาเอกสารเพียงพอ  
  6. มีห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม/รายบุคคล
  7. ความปลอดภัย
  8. ความสะอาด
 ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร
  1. มีเอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการชัดเจนและเพียงพอ
  2. แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการ
  3. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น
  4. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ