วิดีโอ

(ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย)
 
ชื่อบุคคล : 

 
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
ตำแหน่งที่เคยปฏิบัติ : อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

        -   พ.ศ.๒๕๑๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม เครื่องกล จาก

            มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย (Tasmania University) ประเทศออสเตรเลีย

        -   พ.ศ.๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้วยทุนจากบริติชเคาน์ซิล (British Council)

            จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (London University) ในด้านการถ่ายเทความรู้


        -   พ.ศ.๒๕๑๒  เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        -  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        -  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

        -  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        -  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

        -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งในปัจจุบัน

        -  ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

        -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

        -  กรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม


          ตอนนั้นสถานการณ์จะแตกต่างจากตอนนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยยังใหม่อยู่ อาจารย์ที่มาร่วมงานมาจาก หลายแหล่ง จะมีความคิด ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันก็มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ บ้างในการที่จะบริหารงานให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง อย่างมีเอกภาพ ต้องยอมรับว่าก็มีปัญหาอยู่บ้าง ปัญหาที่สำคัญที่สุดคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาที่จะต้องหาบุคคลากรไปทำงาน ซึ่งไม่ง่ายที่จะ หาคนจากข้างนอก หรือจากแหล่งที่มีคนที่มีประสิทธิภาพสูง ๆ เพราะว่ามหาวิทยาลัยขาดบุ คลากรในบางด้านที่มีความสามารถ เฉพาะทาง ปรากฏว่าหายากมากที่จะได้ไป ส่วนมากจะไม่พร้อมที่จะมาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ห่างไกล เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกประการคือความไม่ค่อยมีความ เป็นเอกภาพในตอนระยะแรก ๆ หรือในด้านความแตกต่างกันในด้านความคิด กับการขาดแคลนบุคลากร เฉพาะบางด้านเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานบางด้านที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้ ปัญหาที่ทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เป็นเรื่องความสามารถในการบริหารจัดการ บุคลากรของ มหาวิทยาลัยที่มีความไม่พร้อมรวมถึง ความที่ไม่ค่อยมีเอกภาพและแนวคิดในการบริหารจัดการเท่าที่ควร

         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรจะพัฒนางานด้านวิชาการอย่างเต็มที่ เพื่อให้อาจารย์ทำหน้าที่สอนและวิจัย พัฒนาความรู้และสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อทั้งท้องถิ่นและแก่ชุมชน ให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมใน ท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงกุ้งซึ่งมีความพยายามทำมาก ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงถือเป็นสิ่งที่ดีของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การทำสถานที่ทดลองกุ้งกุลาดำในตอนนั้นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก็มีคนค้าน คนที่มีเงินแล้วก็รู้สึกว่าการเลี้ยงกุ้งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ก็ต้องดูในอีกมุมมองหนึ่งของชาว บ้านทั่ว ๆ ไป ก็อาจ จะจำเป็นที่จะต้องอาศัยการเลี้ยงกุ้งเพื่อยังชีพก็มีมาก ซึ่งคนยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจและ พยายามที่จะเสนอให้อาจารย์ทำวิจัย และก็รวมทั้งได้มี การจัดฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรจากกรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งตอนนั้นก็ต้องเข้าใจว่าความพยายามให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง ความรู้ทางวิชาการ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ใช้สาธิตที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของใน จังหวัดนครศรีธรรมราช และความพยายามที่จะทำตรงนั้นและสร้างความพยายามให้อาจารย์เป็นนักวิชาการ ชั้นสูงในการทำวิจัย สิ่งที่ทำคือจะพยายามพัฒนาด้าน วิชาการอย่างมาก ๆ อีกประการหนึ่งที่ควรจะให้ความ สำคัญและน่าทำมาก คือความเชื่อมโยงกับสังคมรอบ ๆ โดยการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นด้วย รวมทั้งต้อง พยายามมีแนวทางที่ชัดเจนที่ทำประโยชน์เกี่ยวกับภาคใต้ตอนบนให้ชัดเจน ต้องมีเป้าหมายตรงนี้ให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการผลิตบัณฑิต ในเรื่องของงานวิจัยทางวิชาการในภาคใต้ตอนบน ก็จะครอบคลุมจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ชุมพร เพราะ ว่ามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และต้องมีกิจกรรมนอกเหนือจากเรื่อง ผลิตบัณฑิตในเรื่องของการพัฒนาอื่น ๆ เช่น การให้บริการทางวิชาการในภาค อุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัย มีความรู้ที่จะทำให้เข้มแข็งขึ้นได้และมีกิจกรรมถ่ายทอดทางวิชาการจัดการเรื่องการฝึกอบรมเพราะว่าจริง ๆ สังคมคาดหวังอย่างมากเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้ทำหน้าที่อื่น ๆ ด้วย เป้าหมาย ตรงนี้น่าจะชัดเจนและก็ควรมีตัวชี้วัดที่วัดได้ และต้องเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจนต้องเป็นหลักที่สำคัญของภาคใต้ ตอนบน

          ตอนนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ที่คิดว่าน่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในการทำงานแก่มหาวิทยาลัยได้และน่าจะให้ การดำเนิน งานของมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องและได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่รัฐบาลลงทุน รัฐ ลงทุน รากฐานการสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หลายพันล้านบาท การที่ได้มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีจึงได้ มีโอกาสที่จะทำให้การลงทุนนั้นได้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นจึงได้ตัดสินใจมารับตำแหน่งทั้ง ๆ ที่เคยทำงาน ในภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นระยะเวลา ๑๖ ถึง ๑๗ ปี ก่อนที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานครและคิดว่าการ ตัดสินใจมาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อสังคม

ผลงานทางวิชาการ

      -   ผลงานวิชาการทางด้านการถ่ายเทความร้อน การทำความเย็น และเทคโนโลยีพลังงาน จำนวนประมาณ

          43 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัยและวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคและ

          ระดับชาติที่สำคัญๆ นับตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีตำราเรื่องการถ่ายเทความร้อนซึ่งใช้

          อ้างอิงจนถึงปัจจุบันประสบการณ์ที่สำคัญ

      -   ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของประเทศไทยในคณะกรรมการวิจัยพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน

      -   เป็นที่ปรึกษาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ด้านพลังงาน หมุน เวียน โดยได้ไป

           ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ FAO ในแอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรปและประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย

       -   เป็นผู้บรรยายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

       -   เป็นประธานคณะทำงานพลังงานชีวมวลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

       -   เป็นกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รางวัล

       -   ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นจากบริษัท IBM

       -   ประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่นจากนายกรัฐมนรี

       -   รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ