ภาพประกอบ

(ภาพ : งานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 4 ปี)


(ภาพ : พิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยาลัย)


เอกสารประกอบ

(ประวัติ)


วิดีโอ

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
 
ชื่อบุคคล : 

 
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
ตำแหน่งที่เคยปฏิบัติ : นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

      -  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      -  M.P.A., Ph.D.มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 การศึกษาเพิ่มเติม

      -  การบริหารมหาวิทยาลัย จัดโดย University of London

      -  การบริหารมหาวิทยาลัย จัดโดย Wisconsin University


ตําแหน่งปัจจุบันที่สําคัญ

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      -  นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

      -  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)

      -  กรรมการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

      -  กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา

      -  รองประธานมูลนิธิราชสุดา

 ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

      -  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

      -  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      -  เลขาธิการสภากาชาดไทย

      -  ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

      -  วุฒิสมาชิก

      -  ประธานกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรมของวุฒิสภา

      -  ประธานกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

      -   กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

      -  ประธาน อ.ก.พ.กําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน 

      -  ประธานกรรมการมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

      -  กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      -  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยสุรนารี

      -  นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

      -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรามคําแหง

      -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตํารวจ

 ประสบการณ์การทํางาน

      -  คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2513-2517 

      -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2517

      -  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2517-2518

      -  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2520-2523

      -  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2523-2526

      -  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2520-2531 

      -  เลขาธิการสภากาชาดไทย พ.ศ.2532-2534

      -  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534-2535

      -  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2535

      -  ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

      -  นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      -  นายกสภา มหาวิทยาลัย สงขลานครนิทร

      -  นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

      -  นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

      -  นายกสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

      -  กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา 

      -  ประธานกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

      -  อนุกรรมการประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ (ของรัฐสภา)

      -  ที่ปรึกษากรรมการอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

      -  กรรมการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

      -  ประธาน อ.ก.พ.พัฒนาข้าราชการ

      -  ประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

      -  ประธานกรรมการโครงการคนไทยตัวอย่าง มูลนิธิธารน้ำใจ

      -  ประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

      -  รองประธานมูลนิธิราชสุดา

      -  รองประธานมูลนิธิจุมภฎ - พันธ์ทิพย์

      -  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ

      -  กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน

      -  กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิราชสุดา


     การตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องยกความดีให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อมีนโยบายที่จะตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในภาคใต้ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จะไปที่ไหนแม้กระทั่งจะไปที่จังหวัดไหนก็ยังไม่แน่นอน จะไปใช้พื้นที่ยังไง ยังไม่มีความชัดเจน จนกระทั่งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้ที่พยายามหาว่าจะมีใครที่จะบริจาคที่หรือชวน ๆ ให้ไปตั้งมหาวิทยาลัยบ้าง ก็คิดว่าลองไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอท่าศาลา เพราะว่าการจะตั้งมหาวิทยาลัยหาที่ที่มีชุมชนใหญ่ ๆ ก็คงลำบาก เมื่อตกลงได้ที่ตรงนี้แล้วก็จะได้มาวางแผนว่าอาคารอะไรจะอยู่ที่ไหน เหตุที่จะต้องมีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ก็เพราะว่าภาคใต้ก็มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพียงแห่งเดียวซึ่งก็ต้องรับผิดชอบสิบกว่าจังหวัด การมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำให้คนในภูมิภาคนี้ซึ่งถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยใกล้ ๆ ก็ไปเรียนที่ไหนลำบาก ที่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะใกล้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่ก็รู้สึกว่าเหมาะสมดีในเรื่องของการใช้พื้นที่ แล้วคนที่จะมาเรียนในภูมิภาคบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจะเหนือขึ้นไปก็จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร เรื่อยไปจนถึงจังหวัดระนอง ภูเก็ต ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าได้ให้โอกาสคนที่มาเรียนเพิ่มมากขึ้น คนที่มาเรียนก็สังเกตว่าไม่ใช่คนร่ำคนรวยมาก ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มาตั้งอยู่ใกล้ก็อาจจะมีความลำบาก เมื่อตกลงจะเอาพื้นที่อำเภอท่าศาลา ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทบวงมหาวิทยาลัยที่จะทำการวางแผนว่าจะเปิดสาขาอะไรบ้าง แล้วก็อาคารก็จะต้องออกแบบอย่างไรบ้าง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านก็มีความชำนาญเพราะจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยแรก ๆ ที่ใช้ระบบนี้ มหาวิทยาลัยในกำกับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลไม่ดูแลเพียงแต่กำกับ และอยู่ห่าง ๆ ไม่ได้เข้ามาควบคุมดูแลอะไร อย่างเช่นมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วไป เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยแท้ที่จะใช้งบประมาณ ซึ่งรัฐบาลแบ่งให้เป็นก้อนแล้วก็ไปจัดสรร เมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีความจำเป็นในเรื่องของการวางแผนที่ดี

       อยากให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทย การที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีของเมืองไทยนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารดี อย่ารีบร้อน  ต้องค่อย ๆ ทำค่อย ๆ ไป และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปรียบตรงเรื่องที่ว่าไม่ต้องเป็นระบบราชการ