ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลองค์กรคาร์บอนนิวทรอลรายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแสดงว่าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาครวมลดลง ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ ได้เข้ารับรางวัลองค์กรคาร์บอนนิวทรอล จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) องค์การมหาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 10/10/2560