เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JCSTรายละเอียด :

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JCSTผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rjas.rsu.ac.th.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 01/08/2560