เชิญชวนส่งบทความวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินรายละเอียด :

ขอเชิญชวนท่านส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน เป็นต้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://203.114.122.85/main.php?filename=Journals.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 01/08/2560