เชิญทุกท่านใช้บริการฐานข้อมูล SCOPUS

รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนท่านใช้บริการฐานข้อมูลที่บอกรับใหม่ล่าสุด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ชื่อฐานข้อมูล : SCOPUSURL : www.scopus.comขอบเขตเนื้อหา : ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูล ScienceDirect เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น ScienceDirect, Springer Link เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full text ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 13/07/2560