ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการจัดชั้นหนังสือรายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการจัดชั้นหนังสือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการจัดชั้นหนังสือ จากเดิมจัดเรียงแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

เป็นการจัดรวมกันทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังนี้1. หนังสือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด A-P จัดเก็บในห้องหนังสือ ชั้น 2

2. หนังสือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z จัดเก็บในห้องหนังสือ ชั้น 3

3. หนังสือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมวด QS-QZ, W จัดเก็บในห้องหนังสือ ชั้น 2จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน.............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 27/06/2560