นักศึกษารายวิชา BUS-311 เข้าอบรมวิธีการเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote X4


Warning: getimagesize(uploads/news/170602171748_001_474_dQTcNQTe.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ได้กรุณานำนักศึกษารายวิชา BUS-311 เข้าอบรมวิธีการเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote X4 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสาร โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เวลา 08.30 - 10.00 น. จำนวน 27 คน และกลุ่มที่ 2 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 14 คน ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความประสงค์ให้จัดการอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่องานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย โทรศัพท์ 075-673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com .............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 02/06/2560