มทร.พระนคร ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรายละเอียด :

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th

หรือติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการ โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6645.............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 17/05/2560