ขอเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFileรายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ดังนี้รายละเอียด : ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ URL    :   http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONEระยะเวลา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 .............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 09/05/2560