ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย หรือจักรกฤต โยมพยอม” ในวันที่ ๓ พฤษภาคม 2560

รายละเอียด :

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย หรือจักรกฤต โยมพยอม” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 (สมาชิกบัตร Privilege Card ผู้เข้าร่วมจะได้คะแนนสะสมจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ)                            .............................................................
โดย : ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน    วันที่ประกาศ : 18/04/2560