การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Responsive Web Design

รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้าน Active Learning อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Responsive Web Design โดยอาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ในวันเสาร์ที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้อง Self Access ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาชั้น 3 (รับจำนวนจำกัด  40 คน).............................................................
โดย : ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน    วันที่ประกาศ : 18/04/2560