• ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ IEEE eLearning Library

  บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส ได้เปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library ซึ่งจะเป็น...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Birthday Gifts

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม“Birthday Gifts” เพื่อมอบ...


 • ขอเชิญเข้าอบรมหัวข้อ วิธีเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รอบวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าอบรมหัวข้อ &qu...


 • เปิดใช้งานระบบ Etutor

     เปิดใช้งานระบบ Etutor โดยสามารถเข้าดู video การเรียนการสอนย้อนหลังแยกตามรายวิชาได้ โ...


 • แจ้งปิดปรับปรุงระบบ etutor และ video-ondemand

  ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ etutor และ video-ondemand ในระหว่างวันที่ 07/06/2556 - 13/06/2556 เพื่อทำกา...


 • คุณมี PULINET Card หรือยัง?

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย สมัครสมา...


 • ขอเชิญเข้าอบรมหัวข้อ วิธีเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รอบวันที่ 14 มิถุนายน 2556

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าอบรมหัวข้อ &qu...


 • แจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบยืมคืนหนังสือ

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกข้...