• ขอแนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Entrepreneurial Studies Source

  ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source
  รายละเอียด : ฐานข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้...


 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม 2 หลักสูตร

  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  ขอเชิญผู้ส...


 • ศูนย์บรรณสารฯ แจ้งปิดบริการห้องสมุดในวันที่ 6 และ 13-17 เมษายน 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด ดังนี้
  วันที่ 6 เมษายน 2560 เนื่องในวั...


 • 6 เมษายน 2560 ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด 1 วัน

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด เป็นเวลา 1 วันคือ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2...


 • ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง ที่กรุณานำนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณส...


 • ขอให้ผู้เข้าอบรมการสร้าง Font และ Infographic กรอกแบบสอบถาม Online

  ขอให้นักศึกษาและบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบั...


 • กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม EndNote วันที่ 24 มีนาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNo...


 • แจ้งปฏิทินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เดือนมีนาคม

  แจ้งปฏิทินกิจกรรม และการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่...