มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Multimedia, สื่อเพื่อการนำเสนอ (Presentation Media), เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งการใช้สื่อมัลติมีเดียทางการเรียนการสอนก็เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียน และตอบสนองรูปแบบการเรียนของนักเรียนที่แตกต่างกัน การจำลองสภาพการณ์ของวิชาต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงก่อนการลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนอาจจะเรียนหรือฝึกซ้ำได้
        ซึ่งการผลิตสื่อ Multimedia สำหรับการเรียนการสอน สามารถแบ่งได้ 2 กรณีดังนี้
         1. ผลิตเป็นสื่อเสริม ผลิตบทเรียนเป็นบางบทเรียนเพื่อให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง หรือผลิตแบบฝึกหัด แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบการจัดการเรียนแบบ e-Learning (LMS : Learning Management System)
         2. ผลิตทั้งรายวิชา เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

        หมายเหตุ : โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเตรียมเนื้อหาที่ต้องการผลิต และสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญของเนื้อหา พร้อมจัดพิมพ์มาในรูปแบบของไฟล์เอกสาร Word หากมีรูปภาพประกอบสามารถส่งมาเป็นไฟล์ภาพ ทั้งนี้เนื้อหา ข้อความหรือรูปภาพที่นำมาจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ใดๆ จะต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธ์นั้นๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

          บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างรายวิชาในระบบ WU m-Learning รวมไปถึงการใช้งานต่างๆ ภายในระบบด้วย

 

          บริการจัดหลักสูตรอบรม WU m-Learning เบื้องต้นและขั้นสูง ให้แก่ อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น Adobe Flash Professional , Adobe Captivate , Adobe Dreamweaver เป็นต้น ให้แก่บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในหลักสูตรนั้นๆ

 

          ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Etutor , VDO on demand เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

         ดูแลรับผิดชอบการ Update แก้ไข และ ปรับปรุง ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วลัยลักษณ์

 
 
         
 
CAI
เรื่อง ตำนานศรีปราชญ์

 
CAI
เรื่อง พระพุทธทาส