The Center for Library Resources and Educational Media

CLM STAFF

The Center for Library Resources and Educational Media

ส่วนงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่าย

นางอมราพร ชุมชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

นางจารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว
พนักงานธุรการ
งานแผนและงบประมาณ

น.ส.ธันธภัทร์ ดวงจันทร์
พนักงานธุรการ
งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

น.ส.พัชรินทร์ ภาวิกานนท์
พนักงานธุรการ
งานเลขานุการและการจัดประชุม

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
บรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่าย

น.ส.บุญเพ็ญ ชูทอง
บรรณารักษ์
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.รุจิรา เต็มราม
พนักงานธุรการ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.บุษกร ผึ้งภักดี
พนักงานธุรการ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล
บรรณารักษ์
งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.รจนา หมาดหล้า
บรรณารักษ์
งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.ขนิษฐา จิตรหลัง
บรรณารักษ์
งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.สุจิตรา เมฆหมอก
พนักงานธุรการ
งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

น.ส.กฤษณา เสตพงศ์
บรรณารักษ์
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและฐานข้อมูล

น.ส.จริยา รัตนพันธุ์
พนักงานธุรการ
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและฐานข้อมูล

นายธวัชชัย ประดู่
พนักงานธุรการ
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและฐานข้อมูล

น.ส.นัสราห์ จำปากลาย
บรรณารักษ์
งานจดหมายเหตุและคลังสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา

นายปรีชา รัสมี
บรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่าย

นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์
นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานส่งเสริมการเรียนรู้

นายสุวัฒน์ เกิดมณี
บรรณารักษ์
งานบริการสารสนเทศเฉพาะทาง

นางกิตติพร ศรีเพ็ชร
บรรณารักษ์
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย

นางสันถัต สารักษ์
บรรณารักษ์
งานส่งเสริมการเรียนรู้

นางนิตยา ทองปะนะ
พนักงานธุรการ
งานบริการผู้ใช้

นางชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์
พนักงานธุรการ
งานบริการผู้ใช้

นายนาวิน เนาวพงศ์
นายช่างเทคนิค
งานส่งเสริมการเรียนรู้

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

นายธรณิศ หาญใจ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย

น.ส.ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

น.ส.พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

นายชัชวาล นาคพันธุ์
จนท.วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

นายไกรศร สายวารี
นายช่างเทคนิค
งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนฯ

น.ส.นันทพร ขันธศุภหิรัญ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนฯ

นายนุรุณ จำปากลาย
นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนฯ

นายธีรวัฒน์ ศรีบุญเอียด
นายช่างเทคนิค
งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ

นายเขมชาติ เสมแดง
นายช่างเทคนิค
งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ

นายสมภพ เอียดสี
นายช่างเทคนิค
งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ

นายพิชัย พูลสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายเมษา สินทบทอง
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายไกรสร แก้วอุดม
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายวิรัตน์ ฉิมสุด
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายพงค์สุวรรณ แก้วทอง
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายเกียรติศักดิ์ ใบระเหม
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายณัฐพล จันทนา
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายเบญจา ภูริพงศธร
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายธนชัย คำสมาน
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายสุทธิรักษ์ จริตงาม
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายอนุรักษ์ คงคิด
นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

น.ส.นริสา บัวเชย
นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์

นายเลอศักดิ์ มุติชุน
นายช่างเทคนิค
งานออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์

นายสมศักดิ์ ประทุมทอง
พนักงานธุรการ
งานออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์

นางบุษรา มีแก้ว
พนักงานธุรการ
งานออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์

น.ส.ปรารถนา คชินทร
พนักงานธุรการ
งานออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media