The Center for Library Resources and Educational Media

SDGs

The Center for Library Resources and Educational Media

Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

        ห้องสมุดสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกนอกเหนือจากประชาคมวลัยลักษณ์ ได้มีโอกาสในการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ฟรี สำหรับการใช้พื้นที่ การค้นคว้าและการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ แต่หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องสมัครเป็นสมัครรายปีตามประกาศที่กำหนดจึงจะสามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ (ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555)

        ส่วนของผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการนอกจากเข้าใช้ห้องสมุดได้ฟรีแล้ว ยังสนับสนุนความจำเป็นพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ห้องสมุด ได้แก่ ช่องทางสำหรับรถเข็นคนพิการ และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการให้บริการหนังสืออักษรเบรลล์ เป็นต้น

        นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีกิจกรรมในส่วนของ CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการจัดระบบห้องสมุดให้กับห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดสำคัญของจังหวัดด้วย เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการด้านห้องสมุดสีเขียว เพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

        การจัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของความรู้ด้านพุทธศาสนาเพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาหลักพุทธศานาจากหนังสือหลากหลาย และสามารถยืมกลับบ้านได้ (ห้องสมุดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร)

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริการชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน (Corporate Social Responsibility of Green Library : Project for Community and Environmental Conservation of Learning) เป็นโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในด้านการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ” มีกระบวนการอบรมให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวให้กับครูที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนและนักเรียน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนโดยการจัดฐานความรู้ด้านการลดและแยกขยะ การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ความรู้สีเขียว รอยเท้านิเวศ และกิจกรรม DIY เป็นต้น โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน


Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media