The Center for Library Resources and Educational Media

 

ฐานข้อมูลออนไลน์

 

ABI/INFORM COMPLETE

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

Supported by ThaiLIS, UniNet

คู่มือการสืบค้น

ACADEMIC SEARCH COMPLETE

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป


Supported by ThaiLIS, UniNetAccess Pharmacy

เป็นฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรมครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Core curriculum, Review of recent clinical trial, Drug Therapy case, Drug database, Herb/supplement database


Supported by CLM WU


Access Physiotherapy

เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้สำคัญทั้งหมดทางด้านกายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา, การตรวจร่างกาย และการทำกายภาพบำบัด เหมาะสำหรับใช้ในการศึกษา สามารถสืบค้นได้ทั้งในรูปแบบของ หนังสือ, วีดีโอ, และมัลติมีเดียต่างๆ ในฐานข้อมูลเดียว ซื่งสามารถดู full text online ได้ทั้งหมด

Supported by CLM WUACM Digital Library

ครอบคลุมสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ซึ่งเนื้อหา รประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม

Supported by ThaiLIS, UniNet

คู่มือการสืบค้น

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Supported by ThaiLIS, UniNet

คู่มือการสืบค้น

Anti-Kobpae ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร

ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ วรรณกรรม ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานเขียนอื่นๆ ใดก็ตาม ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคล ทั่วไป

Supported by ThaiLIS, UniNet

คู่มือการสืบค้น

CINAHL Complete

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาพยาบาลศาสาสตร์ สหเวชศาสตร์ และ การสาธารณสุข

เอกสารฉบับเต็ม บทคัดย่อ จากวารสารทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,300 ชื่อเรื่อง

 

Supported by WU


EBSCO Discovery Service Plus Full Text

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

 

 

Supported by ThaiLIS, UniNet


Computers & Applied Sciences Complete

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

Supported by ThaiLIS, UniNet

 

 

CUIR คลังปัญญาจุฬา

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

คู่มือการสืบค้น     ลงทะเบียนใช้งาน

Education Research Complete

เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย

Supported by ThaiLIS, UniNet

 

 

Emerald Management

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

Supported by ThaiLIS, UniNet

คู่มือการสืบค้น

H.W. Wilson (12 Subjects)

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science

Supported by ThaiLIS, UniNet

 

 

HOSPITALITY & TOURISM COMPLETE

ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาโดยตรงกับด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม โดยมีวารสารฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 490 ชื่อเรื่อง ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวช่วยทางด้านงานวิจัย และเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้าน การจัดการและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

Supported by CLM WU

 

IEEE/IEE ELECTRONIC LIBRARY (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

Supported by ThaiLIS, UniNet

 

คู่มือการสืบค้น

Journal Link

เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 237 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต

 

MATICHON E-LIBRARY

เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์โดยหนังสือมติชน

** ติดต่อขอ password ได้ที่ wulibrary@gmail.com โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, สำนักวิชา, ชั้นปี

Supported by CLM WU

 

Law webservice

ระบบฐานข้อมูลฏหมายออนไลน์

** ติดต่อขอ password ได้ที่ wulibrary@gmail.com โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, สำนักวิชา, ชั้นปี

Supported by CLM WU

 

คู่มือการสืบค้น

 

Law E-Learning

ระบบ E-Learning ข้อมูลฏหมาย

** ติดต่อขอ password ได้ที่ wulibrary@gmail.com โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, สำนักวิชา, ชั้นปี

Supported by CLM WU

 

 

LEXICOMPONLINE

เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับยาที่ได้สรุป วิเคราะห์ โดยทีมเภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสาขานั้นๆ

 

 

 

 

NATURE ONLINE

Nature Research is a company built upon great tradition. Nature, our flagship journal, was founded in 1869 and has a unique history. Nature Research was formed in 1999 from divisions of Macmillan Publishers, and now publishes leading journals and online resources across all scientific disciplines and clinical medicine. We embrace pioneering technology, focusing on the reader's experience and the evolving demands of the scientific community. We provide premium information for the public and private sector, government agencies, industry, educators and the general public.

ProQuest Dissertation & Theses

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซียและแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท มากกว่า 1.1 ล้านรายการ

Supported by ThaiLIS, UniNet

 

คู่มือการสืบค้น

RESEARCHERID

ResearcherID provides a solution to the author ambiguity problem within the scholarly research community. Each member is assigned a unique identifier to enable researchers to manage their publication lists, track their times cited counts and h-index, identify potential collaborators and avoid author misidentification. In addition, your ResearcherID information integrates with the Web of Science and is ORCID compliant, allowing you to claim and showcase your publications from a single one account. Search the registry to find collaborators, review publication lists and explore how research is used around the world!

SCIENCEDIRECT

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

***ติดต่อขอ remote ID และ password เพื่อใช้งานนอกมหาวิทยาลัยได้ที่ wulibrary@gmail.com โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, สำนักวิชา, ชั้นปี,โทรศัพท์

Supported by ThaiLIS, UniNet

 

คู่มือการสืบค้น

SCOPUS

Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature, with bibliometrics tools to track, analyze and visualize research. It contains over 22,000 titles from more than 5,000 publishers around the world, covering the fields of science, technology, medicine, social sciences, and Arts & Humanities.Scopus has 55 million records dating back to 1823, 84% of these contain references dating from 1996.

 

คู่มือการสืบค้น

 

 

SpringerLink

เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น

Supported by ThaiLIS, UniNet

 

คู่มือการสืบค้น

Thai Journals Online (ThaiJO)

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางประเทศไทย รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา

 

 

 

 

 

 

 

THE DOI SYSTEM

Web site of the International DOI Foundation (IDF), services and registration for the DOI system.

 

 

 

UP TO DATE

UpToDate is an evidence-based, physician-authored clinical decision support resource which clinicians trust to make the right point-of-care decisions. More than 6,500 world-renowned physician authors, editors, and peer reviewers use a rigorous editorial process to synthesize the most recent medical information into trusted, evidence-based recommendations that are proven to improve patient care and quality. Over 1.3 million clinicians in 187 countries and nearly 90% of major academic medical centers in the United States rely on UpToDate to provide the best care.

WEB OF SCIENCE

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมเนื้อหา 3 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

 

 

คู่มือการสืบค้น

 

ฐานข้อมูลกฤตภาคด้านมานุษยวิทยา

ฐานข้อมูลข่าวด้านมานุษยวิทยา จัดทำโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

 

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR รวบรวมงานวิจัยและผลงานจากโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงานในประเทศไทย

 

 

 

ห้องสมุด elibrary

เป็นแหล่งรวมรายชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

 

 

 

 

 

Software สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม

 

EndNote Web

เป็นการใช้งานโปรแกรม EndNote โดยผ่านเว็บแทนการติดตั้งโปรแกรม EndNote ที่ใช้งานแบบ stand alone สามารถใช้จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม ทั้งการเพิ่มเติม แก้ไข ลบรายการข้อมูล และการจัดรูปแบบของข้อมูลในแบบมาตรฐานที่ต้องการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด

 

 

คู่มือการสืบค้น

EndNote X4

EndNote X4 เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมทั้งการเพิ่มเติม แก้ไข ลบรายการข้อมูล และการจัดรูปแบบของข้อมูลในแบบมาตรฐานที่ต้องการ เช่น APA, Chicago, MLA, Vancouver เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนดคู่มือการสืบค้น

 

 

 

รวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

 

สถิติการใช้ฐานข้อมูล โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

 

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media