The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


สืบเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการปิดสถานศึกษาและห้างร้านบริษัทต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชากรทั่วโรค ฉะนั้น เพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ดังนี้
1. คืนค่าปรับ ผู้ที่จ่ายค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 โดยดำเนินการดังนี้
     1.1 ยื่นคำร้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดต่อ ณ เคาน์เตอร์ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 075 673344 หรือ https://bit.ly/312i4PD หรือ สแกน QR Code ในโปสเตอร์
     1.2 ยื่นคำร้องภายใน 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
     1.3 กรอกรายละเอียดแบบยื่นคำร้องให้ชัดเจน
2. ยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งค้างจ่าย ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel.0 7567 3344 หรือ Facebook : Walailak University Library

 วันที่ประกาศ  06/08/2563 -  อ่าน [83] ครั้ง

ผู้ประกาศ : ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา Tel.0 7567 3322

share:

   ภาพข่าว
image-1

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media