The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

 วันที่ประกาศ  01/05/2562

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  19/04/2562

ขอเชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล : CINAHL Complete

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  01/04/2562

ศูนย์บรรณสาร ฯ เปิดพื้นที่ขยายเวลาถึงเที่ยงคืน

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  01/04/2562

ขอ User ID และ Password เพื่อใช้งานฐานข้อมูลของ EBSCO

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  04/03/2562

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  04/03/2562

EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งาน

อ่านต่อ...

หน้า

1 

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media