The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

 วันที่ประกาศ  30/08/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้ง Username และ Password สำหรับเข้าใช้บริการอ่านหนังสือด้านการเงินการลงทุน

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  05/06/2562

เปิดให้บริการ Forti Client VPN สำหรับใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  01/05/2562

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  04/03/2562

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

อ่านต่อ...

หน้า

1 

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media