The Center for Library Resources and Educational Media

Bibliographic Tools

The Center for Library Resources and Educational Media

Name : EndNote X9

Details :

เป็นการใช้งานโปรแกรม EndNote X9 โดยผ่านเว็บแทนการติดตั้งโปรแกรม EndNote ที่ใช้งานแบบ stand alone สามารถใช้จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม ทั้งการเพิ่มเติม แก้ไข ลบรายการข้อมูล และการจัดรูปแบบของข้อมูลในแบบมาตรฐานที่ต้องการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด


MANUAL Go to EndNote X9

 

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media