The Center for Library Resources and Educational Media

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

The Center for Library Resources and Educational Media

ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

การดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2539 ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ.2541 ได้ย้ายมาดำเนินการที่อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ปัจจุบัน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
 2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 3. ฝ่ายส่งส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา
 4. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน ฐานข้อมูล และให้บริการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาต่างๆ รวมถึงการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน การจัดกิจกรรม การผลิตเอกสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบของทุกสำนักวิชาภายใต้พันธกิจ คือ "เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มุ่งมั่นที่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยบริการที่เป็นเลิศ"

ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าทางยุทธศาสตร์ (Strategic Input) โดยนำนโยบาย (Policy) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้นำเอาประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์ ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้เป็นแนวทางการดำเนินงานใน 7 ประเด็น ดังนี้

 1. เพื่อให้บริการ "ห้องสมุดมีชีวิต" ที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน Activie Learning
 2. เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้มี "พื้นการเรียนรู้ (Learning Space)" ที่มีบรรยากาศรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services)
 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ และนักศึกษาได้ใช้นวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
 6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทางกายภาพและและกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่พรั่งพร้อมและปลอดภัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
 7. สร้างความร่วมมือกับสำนักวิชาในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Courses) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นสากล สร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้นำด้านคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการเพื่อตอบสนองการเรียนรู้และวิจัย

พันธกิจ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามุ่งพัฒนาบทบาทการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีทรัพยากรสารสนเทศ มีสื่อการศึกษา และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัล สามารถตอบสนองและสร้างคุณค่าต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งมั่นที่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ให้สะท้อนถึงบรรยากาศความเป็นสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยบริการที่มีคุณภาพ อันจะช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการเรียน การสอน และความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media