The Center for Library Resources and Educational Media

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

The Center for Library Resources and Educational Media

ความเป็นมา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา และฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media