Edutainment Zone ความรู้สู่ความบันเทิง : : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ตามความต้องการของตนเอง มีบริการสื่อที่หลากหลาย ทันยุค ทันสมัย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง สีสันสดใส อันประกอบด้วย มุมกาแฟ นั่งสบายๆ มี wifi เต็มพื้นที่ นั่งดูหนัง ฟังเพลง เคเบิลทีวี ห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัยห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย ห้องสัมมนา ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องวารสารเพื่อความบรรเทิง มุมพักผ่อนตามอัธยาศัยและสามารถพูดคุยกันได้
 
 
แบบขอใช้ครุภัณฑ์นิทรรศการในศูนย์การเรียนรู้ แบบขอใช้บริการโฮมเธียเตอร์เพื่อจัดฉายภาพยนตร์