1. บริการผลิตสื่อนิทรรศการ  
        2. บริการสื่อกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด  
        3. บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ไซน์บอร์ด  
        4. บริการผลิตป้ายต่างๆ เช่น ป้ายหน้าห้อง ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญลักษณ์  
        5. บริการยืม – คืน โรลอัพ, บอร์ดเอ็กซ์สแตนด์  
       
 
     
   
         แบบขอใช้บริการงานออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ              ใบยืมวัสดุ อุปกรณ์ งานออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ  
   
 
   
                 
 
โปสเตอร์ :
พัฒนาการศูนย์บรรณฯ
 
โปสเตอร์ :
วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร
 
โปสเตอร์ :
อะควาโปนิค
 
โปสเตอร์ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 
 

 

 

 


 
         
 

โปสเตอร์ : แรกมีในวลัยลักษณ์

 
โปสเตอร์ :
น้ำดื่มสะอาด ตรา มวล.
 
 

 


 
         
                 
 
โปสเตอร์ :
สังเวชนียสถานฯ
 
โปสเตอร์ :
CH4 ก๊าซมีเทน
 
โปสเตอร์ :
คุณหมอนักเขียน
 
โปสเตอร์ :
SF6 ก๊าซซัลเฟอร์เอกซะฟลูออไรด์