ระบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง    แบบขอใช้บริการสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   แบบขอใช้บริการสำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน    ปฏิทินการผลิตสำเนาข้อสอบและผลิตเอกสาร         ลักษณะของงาน เป็นเอกสารการเรียนการสอน หรือเอกสารเผยแพร่กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยกระบวนการและข้อปฏิบัติในการพิมพ์
มี 2 กรณี คือ
     1. กรณีส่งโรงพิมพ์
  1.1 ผลิตสำเนาเอกสารตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป
  1.2 ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     2. กรณีส่งถ่ายสำเนาเอกสาร
  2.1 กระดาษที่ใช้ต้องมีคุณลักษณะที่ใช้กับเครื่องผลิตเอกสาร หากจะใช้เป็นกระดาษ ลักษณะพิเศษต้องประสานงานกับงานผลิตเอกสารกลางเพื่อกำหนดคุณลักษณะให้ใช้ได้กับเครื่องผลิตเอกสาร
  2.2 ส่งต้นฉบับ 1 ชุด ต่อทุก ๆ 100 ฉบับพิมพ์ เพื่อสับเปลี่ยนให้เกิดความคมชัดเพื่อประสิทธิผลของเนื้องานในการผลิตเอกสาร
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  1. ผู้ขอใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มเอกสาร แยกประเภทดังนี้
    1.1 PPO. 001 สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน
    1.2 PPO. 002 สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    1.3 PPO. 112 สำหรับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  2. นำเอกสารที่ได้ลงทะเบียนเสร็จจากชั้นพักเอกสาร ตามวัน เลขที่รันย์ ตามความเร่งด่วนของเอกสาร
  3. เมื่อได้เอกสารที่ต้องการผลิตสำเนาแล้ว ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารตามคำขอใช้บริการนั้น ๆ ว่าเป็นของสำนักวิชา ซึ่งการผลิตสำเนาเอกสาร แบ่งการผลิตสำเนาออกเป็น 2 วิธี
    3.1 ผลิตสำเนากับเครื่องถ่ายสำเนาดิจิตอล ซึ่งการผลิตสำเนากับเครื่อง จะต้องใช้ รหัสผ่านแต่ละสำนักวิชาและหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยที่ของใช้บริการเพื่อเป็นการเก็บสถิติของสำนักวิชา เป็นการรายงานผลต่อไป
    3.2 ผลิตสำเนากับเครื่อง COPY PRINT เป็นการผลิตสำเนาที่มีจำนวนชุดเอกสารที่มาก ตั้งแต่ 100 แผ่นขึ้นไป เพื่อเป็นการ ประหยัดต้นทุนในการผลิตเอกสาร และการเก็บสถิติจะต้องลงในแฟ้มจัดเก็บสถิติที่เตรียมไว้ตามสำนักวิชา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  4. การสำเนาเอกสาร รายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุมาในใบขอใช้บริการ ว่ามีลักษณะการผลิตสำเนาแบบหน้าเดียว หรือ หน้าหลัง จำนวนชุดที่ต้องการ และดูจำนวนหน้าเอกสารว่าตรงกับความต้องการขอผู้ขอใช้บริการที่ระบุมาหรือไม่
  5. เมื่อผลิตเอกสารเสร็จแล้ว นำเอกสารไปวางไว้บนชั้นพักเอกสาร เพื่อเตรียมที่จะนำส่งให้กับสำนักวิชา โดยแยกตามวัน เวลาของ ผู้ขอใช้บริการ หรือ ผู้ขอใช้บริการมารับเอกสารเอง
  6. การส่งเอกสารจะมีพ่อบ้าน ซึ่งพ่อบ้านที่ส่งเอกสารเป็นของบริษัทรับเหมา จะเป็นคนไปส่งเอกสารให้กับสำนักวิชา ซึ่งการส่งเอกสารมีใบขอใช้บริการแนบติดไปกับเอกสารนั้นๆ ด้วย และเมือไปถึงสำนักวิชาก็จะมีพนักงาน รับเอกสารลงชื่อรับเอกสารในช่องผู้รับเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อนำมาบันทึกลงในฐานข้อมูลเป็นหลักฐานต่อไป
  นำใบขอใช้บริการที่ มีการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วมาลงผู้ดำเนินการในการผลิตเอกสารชิ้นนั้น ๆ และวัสดุที่ใช้ไปในการผลิตสำเนาซึ่งการลงวัสดุที่ใช้ไป ใช้เฉพาะเอกสารการเรียนการสอนเท่านั้นและลงผู้รับเอกสารขอใช้บริการ ข้างต้นให้ถูกต้อง เพื่อเป็นฐานในการตรวจสอบความถูกต้องในกรณีที่เอกสารยังไม่ถือมีผู้ขอใช้บริการ
 
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอใช้บริการ
  - ต้นฉบับจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4-A3 และแยกเป็นแผ่นๆ มาแล้วเท่านั้น (กรณีที่ยังเป็นรูปเล่มจะส่งกลับให้เจ้าของงาน เพื่อดำเนินการแยกเป็นแผ่น ให้เรียบร้อยก่อน)
  - กรณีที่ถ่ายต้นฉบับมาจากเอกสารอื่นๆ กรุณาตกแต่งต้นฉบับให้เรียบร้อย โดยตัดขอบดำๆ ทิ้งและแปะเอกสารลงในกระดาษขาว ติดด้วยกาวให้เรียบสนิท)
  - ช่วงเปิดภาคการศึกษาโปรดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
 
ระยะเวลาในการให้บริการ
ลักษณะงาน
ระยะเวลาส่งเอกสาร
  สำเนาแผ่นเดียว   อย่างน้อย 2 วัน 
  สำเนาเย็บมุมธรรมดาน้อยกว่า 30 หน้า   น้อยกว่า 30 ชุด อย่างน้อย 3 วัน
  สำเนาเย็บมุมธรรมดามากกว่า 30 หน้า   มากกว่า 30 ชุด อย่างน้อย 5 วัน  
  สำเนาเอกสารจำหน่าย    อย่างน้อย 15 วัน
  พิมพ์เป็นต้นฉบับ   ตามจำนวนต้นฉบับ-ความยากง่าย
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าวไม่นำวันหยุดมานับรวม กรุณาส่งเอกสารแต่เนิ่นๆการผลิตข้อสอบ มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
     1. ผู้จัดทำตารางสอบ จะตรวจสอบตารางสอบจากศูนย์บริการศึกษา
  1.1 ดูจากเวบไซต์จากศูนย์บริการการศึกษา
  1.2 เอกสารจากศูนย์บริการการศึกษา
     2. จัดทำตารางกำหนดการส่งข้อสอบ จะส่งตารางการผลิตข้อสอบประมาณ 5 วัน ก่อนการสอบ (ดูข้อมูลในการส่งข้อสอบได้ที่ “ปฏิทินการผลิตสำเนาข้อสอบและผลิตเอกสาร”)
     3. รับข้อสอบทั้งในตารางและนอกตารางจากสำนักวิชา มีดังต่อไปนี้
  3.1 อาจารย์/ผู้ประสานงานรายวิชา กรอกรายละเอียดลงในแบบสำรวจข้อสอบ (PPO.010)
  3.2 ข้อสอบในตารางและนอกตารางต้องผ่านความเห็นชอบจากคณบดีหรืออาจารย์ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายทุกรายวิชา
  3.3 อาจารย์/ผู้ประสานงานรายวิชา หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายต้องนำข้อสอบใส่ซองและปิดผนึกซองพร้อมลงลายมือชื่อกำกับปิดซองให้เรียบร้อยแล้วนำส่งที่งานผลิตเอกสารกลาง
  3.4 ผู้ส่งข้อสอบและผู้รับข้อสอบจะต้องลงลายมือชื่อในแบบสำรวจข้อสอบไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง โดยพนักงานงานผลิตเอกสารกลางสามารถเปิดซองต่อหน้าผู้ส่งข้อสอบได้ เพื่อตรวจสอบรหัส/รายวิชา และจำนวนหน้าของต้นฉบับข้อสอบว่าถูกต้องตรงกัน
     4. อาจารย์ควบคุมการผลิตข้อสอบ จะตรวจสอบความถูกต้องต้นฉบับข้อสอบ แล้วนำให้ผู้ผลิตดำเนินการผลิตสำเนาข้อสอบตามจำนวนนักศึกษาที่ศูนย์บริการการศึกษาส่งมาให้
      5. อาจารย์ควบคุมการผลิตข้อสอบ จะตรวจสอบความถูกต้องจำนวนหน้าข้อสอบและจำนวนข้อของข้อสอบที่สำเนาแล้วทุกรายวิชา โดยอาจารย์ควบคุมการผลิตข้อสอบจะลงลายมือชื่อในแบบสำรวจข้อสอบแต่ละรายวิชาก่อนบรรจุข้อสอบลงในซองข้อสอบทุกครั้ง
     6. ผู้ผลิตข้อสอบ จะจัดแยกข้อสอบซองข้อสอบตามวันที่สอบและอาคารเรียน
     7. ผู้ส่งข้อสอบ จะจัดส่งตามอาคารเรียนรวมต่างๆ เวลาส่งข้อสอบกลางภาค เวลา 08.00 น. และปลายภาค เวลา 07.00 น. ในระหว่างการสอบจะมีพนักงานผลิตเอกสารกลางปฏิบัติงาน 1 – 2 คน เพื่อแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานผลิตสำเนาข้อสอบและกระดาษคำตอบ
   

การออกแบบสิ่งพิมพ์ มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
     1. ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม ประกอบด้วย
  1.1 แบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน (PPO 001)
  1.2 แบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (PPO 002)
  1.3 แบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง สำหรับหน่วยงานภายใน ศบส. (PPO 112)
     2. ติดต่อผู้ขอใช้บริการเพื่อขอข้อมูลที่เป็นข้อความ และภาพประกอบมาใช้ออกแบบสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
     3. ออกแบบสิ่งพิมพ์โดยคำนึงถึงรูปแบบ ความเหมาะสม และงบประมาณของผู้ขอใช้บริการ โดยใช้โปรแกรม Adobe Pagemaker, Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
     4. จัดส่ง file /สำเนางานที่ออกแบบเสร็จแล้ว ให้เจ้าของงานตรวจความถูกต้องสมบูรณ์
     5. รับงานที่เจ้าของงานตรวจต้นฉบับเสร็จแล้วมาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์
     6. จัดส่ง file/สำเนางานที่แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้ว ให้ผู้ขอใช้บริการตรวจความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง
     7. ได้รับการยืนยันจากผู้ขอใช้บริการว่างานออกแบบสิ่งพิมพ์ถูกต้องสมบูรณ์
     8. บันทึกข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์ดิจิตอลลงในแผ่น CD และพิมพ์เป็นสำเนาต้นฉบับ 1 ชุดส่งให้ผู้ขอใช้บริการ์
   
การพิมพ์ต้นฉบับนอกเวลาปฏิบัติการ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
     1. รับงาน (ใบงาน PPO.001)
     2. ตรวจสอบต้นฉบับงานพิมพ์ ดูว่าต้นฉบับที่เจ้าของงาน/อาจารย์ส่งมาเป็นหนังสือหรือเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์หรือไม่ ถ้ามีทางงานผลิตเอกสารกลางจะส่งคืนเจ้าของงาน/อาจารย์ ถ้าได้รับอนุญาตให้พิมพ์ต้องทำบันทึกมาด้วย
     3. ประสานงานกับผู้พิมพ์ เพื่อแจกจ่ายงานให้กับผู้พิมพ์ตามที่ผู้พิมพ์แต่ละคนถนัด
     4. ระยะเวลาในการพิมพ์
  4.1 ต้นฉบับน้อยกว่า 50 หน้า จะใช้เวลาพิมพ์ประมาณ 4 – 5 วัน (กรณีมีรูปอาจจะสแกนรูปด้วย ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน/อาจารย์)
  4.2 ต้นฉบับมากกว่า 100 หน้า จะใช้เวลาประมาณ 6 – 10 วัน โดยจะแจกจ่ายให้ผู้พิมพ์ประมาณ 2 – 3 คน (กรณีมีรูปอาจจะสแกนรูปด้วย ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน/อาจารย์)
    5. ส่งต้นฉบับงานพิมพ์ให้ผู้พิมพ์
    6. กรอกรายละเอียดของผู้พิมพ์ในใบรับงานพิมพ์เอกสารนอกเวลาปฏิบัติงาน (ใบงาน PPO.008) เช่น เลขที่รับงาน, ชื่อผู้รับงาน, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดของเจ้าของงาน/อาจารย์
     7. ตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ เมื่อผู้พิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วก่อนจะส่งให้เจ้าของงาน/อาจารย์
     8. ส่งไฟล์งานพิมพ์และต้นฉบับให้เจ้าของงาน/อาจารย์ มีดังต่อไปนี้
  8.1 ให้ผู้พิมพ์ติดต่อกับเจ้าของงาน/อาจารย์ โดยตรง เพื่อสอบถามการรับ-ส่งไฟล์ และต้นฉบับ
  8.2 กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าของงาน/อาจารย์ได้ ให้ผู้พิมพ์ส่งไฟล์ให้เจ้าของงาน/อาจารย์ทางเมล์
  8.3 ทุกครั้งที่ผู้พิมพ์ส่งไฟล์ให้เจ้าของงาน/อาจารย์ จะต้องส่งไฟล์ให้ทางงานผลิตเอกสารกลางด้วย
      9. อัตราค่าตอบแทน ตามประกาศมหาวิทยาวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตเอกสารทางวิชา ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2542 ข้อที่ 2 อัตราค่าตอบแทนการพิมพ์เอกสารทางวิชาการต้นฉบับ
    10. การคิดอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้พิมพ์ หลังจากพิมพ์งานเสร็จแล้ว จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  10.1 กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ผู้พิมพ์ และรายละเอียดของเจ้าของงาน/อาจารย์ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ลงในใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนพิมพ์เอกสารนอกเวลาปฏิบัติงาน (PPO.009)
  10.2 กรอกรายละเอียดในใบเบิก/ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย
  10.3 กรอกรายละเอียดในแบบรายงานผลจัดซื้อ/จ้าง (พ.7)
  10.4 หัวหน้างานลงลายมือชื่อแล้วนำส่งให้ผู้รักษาเงินสดย่อยดำเนินการต่อไป
   
การส่งหนังสือจำหน่าย มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
     1. รับแบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง
  1.1 เอกสารที่ผลิตโดยงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยใช้แบบขอใช้บริการงานผลิตเอกสารกลาง สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน (PPO 001)
  1.2 เอกสารที่ผลิตจากโรงพิมพ์ภายนอกโดยผ่านกระบวนการผลิตเอกสารทางวิชาการใหม่
     2. ประเมินราคาหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
  2.1 เอกสารที่ผลิตโดยงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หน้าละ 0.50 บาท
  2.2 เอกสารที่ผลิตจากโรงพิมพ์ภายนอกโดยผ่านกระบวนการผลิตเอกสารทางวิชาการใหม่ คิดราคาต้นทุนการพิมพ์+40%
     3. ส่งหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยเขียนใบส่งของ 2 ฉบับ (ให้ตัวแทนจำหน่าย 1 ฉบับ และเก็บไว้ที่งานผลิตเอกสารกลาง 1 ฉบับ)
     4. ตรวจสอบหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่จำหน่ายและที่คงเหลือ (ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)
  4.1 หนังสือที่ผลิตจากโรงพิมพ์โดยผ่านกระบวนการผลิตเอกสารทางวิชาการใหม่ (ค่าตอบแทนตัวแทนจำหน่าย 10%) (ค่าตอบแทนผู้เขียน 5%)
  4.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผลิตโดยงานผลิตเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ค่าตอบแทนตัวแทนจำหน่าย 5%)
     5. เก็บหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอนคงเหลือเพื่อส่งให้ตัวแทนจำหน่ายในปีการศึกษาต่อไป
   
 

 
         
 
ปกหนังสือรายงานประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
Brochure :
กิจกรรมฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน

 
 


 


 
 
         
 
สูจิบัตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2554

 
แผ่นพับ
เรื่อง อะควาโปนิค