ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อฐานข้อมูล :  Access English

  URL : https://accessenglishnow.com/platform
  รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง
  พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
  ซึ่งสามารถใช้งานได้หลายช่องทางทั้ง Smart Phone, Tablet, Notebook และคอมพิวเตอร์
  ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ เพียงแค่
  ท่านลงทะเบียนขอ username และ password โดยมีขั้นตอนดังนี้
           1. เข้าเว็บไซต์ https://accessenglishnow.com/platform
           2. คลิกที่ Create account
           3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
           4. เลือก Thailand >> เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้
               จากสถาบันใด
           5. นำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไป Log in เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

  ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

   ***สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ : โทรศัพท์ 075-673344 หรือ อีเมล์ :    wulibrary@gmail.com  FB : Walailak University Libraryชื่อฐานข้อมูล


ชื่อฐานข้อมูล :  ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

  URL : http://academic.eb.com/
  รายละเอียดฐานข้อมูล : Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  มากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับ
  และเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย,
  สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic
  ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการและสามารถทำงานค้นคว้าวิจัย
  ได้อย่างมีประสิทธิผล

  ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน : เข้าใช้บริการได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560

   ***สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ : โทรศัพท์ 075-673344 หรือ อีเมล์ :    wulibrary@gmail.com  FB : Walailak University Libraryชื่อฐานข้อมูล


ชื่อฐานข้อมูล :  โปรแกรม EEWOWW

  URL : http://www.eewoww.com
  รายละเอียดฐานข้อมูล : EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย
  (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล
  (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบ
  เมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking)
  โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password
  ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้น
  ต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้
  เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password
  ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

  ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

   ***สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ : โทรศัพท์ 075-673344 หรือ อีเมล์ :    wulibrary@gmail.com  FB : Walailak University Libraryชื่อฐานข้อมูล


ชื่อฐานข้อมูล :  หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary
  รายละเอียดฐานข้อมูล :  หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill
  ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง

  ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

   ***สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ : โทรศัพท์ 075-673344 หรือ อีเมล์ :    wulibrary@gmail.com  FB : Walailak University Libraryชื่อฐานข้อมูล


ชื่อฐานข้อมูล :  Access pharmacy

  URL : https://accessenglishnow.com/platform
  รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
  เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองซึ่งสามารถใช้งานได้
  หลายช่องทางทั้ง Smart Phone, Tablet, Notebook และคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
  ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ เพียงแค่ท่านลงทะเบียนขอ   username และ password โดยมีขั้นตอนดังนี้
       1. เข้าเว็บไซต์ https://accessenglishnow.com/platform
       2. คลิกที่ Create account
       3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
       4. เลือก Thailand >> เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จาก
           สถาบันใด
       5. นำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไป Log in เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

  ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

   ***สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ : โทรศัพท์ 075-673344 หรือ อีเมล์ :    wulibrary@gmail.com  FB : Walailak University Libraryชื่อฐานข้อมูล


ชื่อฐานข้อมูล :  Gale Lingo

  URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb
  รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม
  ทักษะในด้านต่างๆ มีคุณลักษณะเด่นคือ มีเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง มีกิจกรรมโต้ตอบ
  ในรูปแบบมัลติมีเดีย เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้ง ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่างๆ
  ดูความคืบหน้าของตนเอง ซึ่งในแต่ละ Course จะมี Level, Unit, Lesson ต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้เลือก
  ที่จะเรียนรู้ และสามารถเข้าสู่การทำแบบทดสอบ Achievement Test ได้

  ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน : 30 กันยายน 2559

   ***สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ : งานบริการสารสนเทศ โทรศัพท์ 075-673335
   หรือ e-mail : wulibrary@gmail.comชื่อฐานข้อมูล


ชื่อฐานข้อมูล :  Academic OneFile

  URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE
  รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, ข่าวสาร,
   รูปภาพ, วีดีโอ, และออดิโอ สหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา
   วิศวกรรมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ เป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดผู้ใช้ และมีรายการวารสาร
   จำนวน 16,809 รายการ

  ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน :  30 กันยายน 2559

   ***มีปัญหาการใช้งานสอบถามที่งานบริการสารสนเทศ โทรศัพท์ 075-673335
   หรือ e-mail : wulibrary@gmail.com
ชื่อฐานข้อมูล


ชื่อฐานข้อมูล :  National Geographic Virtual Library 

  URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA
  รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National
   Geographic ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารทั้งฉบับปกติ, ฉบับ Traveler รูปภาพ, แผนที่,
   และวีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ ได้แก่ Animals, Environment, History,
   People and cultures, Science and Technology และ Travel ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
   ค.ศ.1888 - ปัจจุบัน

  ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน :  30 กันยายน 2559

   ***มีปัญหาการใช้งานสอบถามที่งานบริการสารสนเทศ โทรศัพท์ 075-673335
   หรือ e-mail : wulibrary@gmail.com
ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อฐานข้อมูล :  Informa
รายละเอียดฐานข้อมูล :
       1. Informa Healthcare eJournals (via IP)
       2. Expert Reviews journals (via IP)
       3. Primal Pictures – Anatomy & Physiology Online (APO)
       4. Primal Pictures – Regional Anatomy + 3D real time
          (Primal Picture is log on via ID/PW Username : caporn@wu.ac.th Password :   walailakuniv )ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อฐานข้อมูล :  Unbound Medicine
  
  URL :
http://www.unboundmedicine.com/
รายละเอียดฐานข้อมูล :เปิดการทดลองใช้ฐานข้อมูลฯ Unbound Medicine ในส่วนของ John Hopkins   Collection จำนวน 3 รายชื่อ ดังนี้ 
       1. Johns Hopkins ABX Guide
       2. Johns Hopkins Diabetes Guide
       3. Johns Hopkins HIV Guide

  สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ : กรุณาติดต่อ คุณขนิษฐา โทรศัพท์ 075-673373
  อีเมล์ jkhanitt@wu.ac.thชื่อฐานข้อมูล

ชื่อฐานข้อมูล :  Business Source Complete 

  URL : 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&
  profile=ehost&defaultdb=bth
 
รายละเอียดฐานข้อมูล :เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ของโลก ฐานข้อมูลนี้มีข้อมูล
  ฉบับเต็มจากวารสารคุณภาพจำนวนมากกว่า 
1,800 ชื่อเรื่อง รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตั้งแต่
  วารสารทางธุรกิจทั่วไปมากกว่า 
1,700 ชื่อเรื่อง เช่น Forbes, Fortune และ Fast คอลเลกชั่น
  วารสารประกอบด้วยวารสารชั้นนำทางด้านบริหารธุรกิจที่เป็นได้รับความนิยมทั่วโลก เช่น
  Harvard Business Review, California Management Review และ Academy of Management
  Perspectives  พร้อมกับ Books & Monograph มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง SWOT Analyses มากกว่า 
  3,000 กว่ารายงานวิเคราะห์
        นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลที่เป็นรายงานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากกว่า 1,600
  ฉบับ จากมากกว่า 150 ประเทศและประวัติข้อมูลโดยรวมของบริษัทชั้นนำสำคัญๆ ทั่วโลกอีก
  มากกว่า 1
7,000 โปรไฟล์, Case studies เกือบ 5,000 เคส อย่างมีนัยสำคัญ และรายงานในเชิง
  อุตสาหกรรมฉบับเต็มอีกมากกว่า 5
,200 ฉบับซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรม และข้อมูล
  ฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญ
  ที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ.
 1886 ไว้เป็นส่วนหนึ่งในสารสนเทศที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้พิเศษสุด
  สามารถดูวีดีโอการเรียนการสอนในห้องเรียนจาก
Harvard Business School  

  สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ : กรุณาติดต่อ คุณกิตติพร โทรศัพท์ 075-673335 
  อีเมล์ wulibrary@gmail.comชื่อฐานข้อมูล

ชื่อฐานข้อมูล :  Oxford Scholarship Online
  
 1. Oxford Scholarship Online 
URL : http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/tour/tour_start.html 
 2. Oxford English Dictionary 
URL : http://dictionary.oed.com/entrance.dtl
3. Oxford Reference Online - Premium Collection 
URL : http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
  
ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อฐานข้อมูล :  Gale Virtual Reference Library
  URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia56?id=wala
รายละเอียดฐานข้อมูล :เป็นฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 5,000 ชื่อจากสำนักพิมพ์
  Gale และ สำนักพิมพ์พันธมิตรอื่นๆ เช่น Elsevier, SAGE, Wiley, Macmillan
  Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้น มีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา
  เช่น การบริหาร ประวัติศาสตร์วรรณคดี ชีวประวัติ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย  
  HTML และ PDF โดยสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังถึงปี 1980