ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

นายสุรเชษฐ์ มาถวิล

รายละเอียด: การทำงานกลุ่มและการวางแผนงานและการสืบค้น
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา5(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:58147018 เจษฎาพร ศิริโภคา
ผู้ใช้งานคนที่ 2:58116211 นิอัสรีนา ระเด่นอาหมัด
ผู้ใช้งานคนที่ 3:58123571 อาภาพร จันทร์เทพ
ผู้ใช้งานคนที่ 4:58122144 สุรเชษฐ์ มาถวิล
เวลาเริ่มต้น: 20:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 21:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 58122144
วันที่บันทึกล่าสุด: 19:53:54 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง